Aktuality

Preventivní program

Minimální preventivní program

Program je zpracován modelově a lze jej průběžně upravovat

Dětský domov

 

 Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

 DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA

Radkov – Dubová 141, příspěvková organizace

Radkov č. 141

PSČ 747 84, okr. Opava

Tel.: 556 309062

Fax: 556 309063

www.dd-radkov.eu

email:dd.dubova@tiscali.cz

 

Dětský domov a školní jídelna Radkov – Dubová 141 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

Zpracovala : Chudíková Gabriela

Garant : Ing. Viceník Daniel

Termín realizace : září 2015 – červen 2016

Materiál připomínkovali : pedagogičtí pracovníci Dětského domova v Radkově – Dubové Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

OBSAH PROGRAMU

1. Vnitřní zdroje pro tvorbu MPP 1.1. Charakteristika DD 1.2. Vymezení prostor dětského domova s ohledem na možný výskyt projevů rizikového chování

1.3. Monitoring výskytu RPCH ( rizikových projevů chování ) mezi dětmi našeho dětského domova

2. Vnitřní informační zdroje dětského domova 3. Vnější zdroje pro tvorbu MPP 4. Cíle MPP a prostředky k jejich dosažení 4.1. Cíle ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám 4.2. Prostředky k dosažení stanovených cílů

5. Dílčí cíl pro školní rok 2015 - 2016

6. Plán preventivních programů, besed a jiných akcí pro děti z DD 6.1. Dlouhodobé programy 6.2. Krátkodobé a jednorázové akce 7. Volnočasové aktivity

8. Přílohy – Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, MŠMT, legislativní předpisy, vnitroresortní předpisy a dokumenty, strategie - Kontaktní adresy s organizacemi, se kterými náš dětský domov spolupracuje Přílohy metodického pokynu : 1. Návykové látky

2. Rizikové chování v dopravě

3. Poruchy příjmu potravy

4. Alkohol

5. Syndrom CAN

6. Školní šikanování

7. Kyberšikana

8. Homofobie

9. Extremismus

10. Vandalismus

11. Záškoláctví

12. Krádeže

13. Tabák

14. Krizová situace spojená s násilím

15. Netolismus

16. Sebepoškozování

17. Nová náboženská hnutí

18. Rizikové sexuální chování

19. Příslušnost k subkulturám

20. Domácí násilí Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

9. Hodnocení MPP za předešlý školní rok 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RADKOV – DUBOVÁ

Pro školní rok 2015 – 2016

Název organizace : Dětský domov a školní jídelna, Radkov – Dubová 141, příspěvková organizace

Sídlo organizace : Radkov PSČ : 747 84 Radkov

Právní forma organizace : příspěvková organizace

Moravskoslezského kraje

IČO : 47813563

Identifikátor : 600026728

E - mail : dd.dubova@tiscali.cz

http : // www.dd-radkov.eu

Zřizovatel : Krajský úřad Moravskoslezského

Kraje, 28. října 117, 70218 Ostrava IČ : 70890692

Ředitel DD Ing. Daniel Viceník

Metodik prevence ( MP ) Gabriela Chudíková

Krizová intervence Gabriela Chudíková Jarmila Viceníková Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

Konzultační hodiny MP dle dohody

1. Vnitřní zdroje pro tvorbu MPP

1.1 Charakteristika DD

Dětský domov Radkov – Dubová je umístěn v bývalém barokním zámku, který je výraznou dominantou v širokém okolí. Je vzhledný a má k dispozici rozlehlý a poměrně zachovalý zámecký park. Tomu vévodí krásný uměle vytvořený rybník s ostrůvkem tří vrb uprostřed.

Statutární orgán organizace : Statutárním orgánem dětského domova je ředitel jmenovaný radou kraje po předchozím souhlasu MŠMT. Ředitel je jedna jmenovaná organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Ředitel řídí a plní povinnosti vedoucího organizace. Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti v plném rozsahu. Zástupcem statutárního orgánu je finanční referent, který zajišťuje plné zastupování ředitele ve všech jeho pravomocech.

Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodu nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní péče.

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Hlavním úkolem dětského domova je celoroční nepřetržitá výchova a vzdělání dětí, které zde byly umístěny na základě rozhodnutí soudu. Při výchově musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělání v nezávislosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti s ohledem na věk dítěte. Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

Úkolem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Zmírňovat a postupně odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat zdravému vývoji dítěte.

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilým osobám, zpravidla od 3 do 18 ti let, případně zletilé osobě do 19 ti let ( dále jen dětem ) na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. Náhradní výchovnou péči je nutno vést v zájmu vývoje dítěte, při zajištění řádné výchovy a vzdělání.

Zřízení spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje ji pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině.

Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Naše zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření i zletilým neopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 ti let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi neopatřenou osobou a zařízením, tzv. „Dohoda o prodloužení pobytu v zařízení“, která obsahuje měsíční výpovědní lhůtu a respektuje specifika každého zletilého jedince.

Dětem je dle § 2 odst. 8, 9, 10 zákona č. 109 / 2002 Sb. Poskytováno v plné míře zaopatření a to : Stravování, ubytování a ošacení. Učební potřeby a pomůcky. Úhrada nezbytně nutných nákladu na vzdělání. Úhrada nákladu na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonným zástupcem dítěte

Kapesné ( § 31 odst. 1 až 4 zákona č. 109 / 2002 Sb.), věcné dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení. Úhrada nákladu na dopravu do sídla školy. Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

Dále dětem a nezaopatřeným osobám mohou být podle rozhodnutí ředitele dále hrazeny potřeby pro využívání volného času a relaxaci. Náklady na kulturní, společenskou, sportovní a oddechovou činnost, soutěžní akce, rekreace. Náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

Dětský domov spolupracuje s kompetentními orgány a institucemi ( viz. příloha)

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje- spluprace je přesně vymezena na základě zřizovací listiny – ZL / 199 / 2001 jejími dodatky a zásadami vztahů kraje k příspěvkové organizaci.

- Dětský diagnostický ústav v Bohumíně

- Státní zastupitelství v Opavě

- Obecní úřad v místě dětského domova

- OSPOD- podle příslušného místa trvalého bydliště

- PPP ve Vítkov a Opavě

- SPC v Opavě

- SVP v Opavě

- Smluvní obvodní lékaři, dětský pediatr, speciální zdravotní zařízení, dětský psycholog a psychiatr

- MŠ v Radkově, ZŠ ve Vítkově a Melči, SŠ a SOU v Opavě a Ostravě

 

Personální zabezpečení dětského domova:

Pedagogičtí pracovníci vzdělávají děti v souladu s individuálním programem rozvoje osobnosti dítěte ( IPROD ).

Pedagogickým pracovníkem zařízení může být ten, kdo splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem uvedeném v zákonu č. 563 / 2004 Sb. O pedagogických pracovnících a jejich psychicky způsobilý na základě psychologického posudku podle § 18 č. 109 / 2002 Sb. Psychická způsobilost se zajišťuje klinickým psychologem s akreditaci MŠMT. U vychovatele pro výkon Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

ústavní výchovy je nutno mít vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vychovatelství nebo učitelství pro speciální školy nebo školská zařízení, nebo bakalářské studium se zaměřením na speciální pedagogiku, případně vzdělání požadované pro vychovatele školského zařízení, rozšířené studiem speciální pedagogiky.

Ředitel ve spolupráci se sociální pracovnicí :

o Řídí a organizuje výchovnou práci vychovatelů a asistentů pedagoga

o Kontroluje pedagogickou dokumentaci

o Jedná osobně, písemně či telefonicky s osobami odpovědnými za výchovu

o Přebírá písemné žádosti osob odpovědných za výchovu o převzetí dětí do jejich krátkodobé péče a v případě jejich zájmů jim sděluje osobně, telefonicky, či písemně, jak byla jejich žádost vyřízena a informuje o termínu a způsobu převzetí dětí a jejich návratu do zařízení

o Podává osobám odpovědným za výchovu na základě jejich žádosti informace o dětech

o V souvislosti s vydáním rozhodnutí o stanovení příspěvků na úhradu péče poskytované dětem v zařízení, jedná s osobami odpovědnými za výchovu v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu

o Informuje osoby odpovědné za výchovu do tří pracovních dnů o přemístění dítěte

 

Vychovatelé :

o Organizují činnost dětí, usměrňují jejich chování a jednání, dokumentují vývoj dětí vzhledem k jejich věku ( IPROD ), konzultují vlastní poznatky a možné další výchovné postupy a ostatními výchovnými pracovníky

o Poskytuje dětem dostatek času na spontánní činnost a vhodné záliby

Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

 

o Podávají osobám zodpovědným za výchovu na základě jejich žádostí informace o dětech

o Předávají děti osobám odpovědným za výchovu dětí nebo osobám blízkým do jejich krátkodobé péče, kdy podpisem zajistí převzetí zodpovědnosti dítěte do doby jeho návratu zpět do zařízení

o Zaznamenávají návštěvy osob odpovědných za výchovu a jiných osob do knihy návštěv

o Jednají s osobami odpovědnými za výchovu o běžných věcech na straně dětí v době jejich návštěv v zařízení

o Poskytují osobám odpovědným za výchovu poradenskou činnost ve věcech výchovné péče o děti

o Zajišťuje péči o nemocné děti během dne

 

Asistenti pedagoga :

o Zajišťují bezpečnost a chod práce s dětmi během nočního provozu

o Zaznamenávají evidenci dětí v dětském domově do programu EVIX

o Zajišťují péči o nemocné děti během noční služby

o Zajišťují pomocné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyku dětí

 

1.2. Vymezení prostor dětského domova s ohledem na možný výskyt projevů rizikového chování

Zařazení dětí do rodinných skupin : Rodinná skupina má v souladu s ustanovením § 4 odst. 6, zákona č. 109 / 2002 Sb. Tvořit nejméně šest a nejvíce osm dětí, děti jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin, určujícím činitele jsou sourozenecké vazby. Celková kapacita dětského domova v současné době je čtyřicet dětí. V drtivé většině jsou zde děti od čtyř do osmnácti let s poruchou a problémem v chování a učení, děti s ADHD a děti Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

s disharmonickým vývojem osobnosti, děti v ambulantní péči psychiatra, psychologa a děti s narušeným psychickým vývojem nebo zanedbanou rannou péči. Děti jsou ubytovány v šestnácti ložnicích podle individuálních potřeb dětí po dvou,třech nebo samostatně. Jeden pokoj je vybaven kuchyňskou linkou a slouží jako tzv. startovací pokoj pro učně, kteří v brzké době dosáhnou zletilosti. Pokoje jsou vybaveny dle § 3 vyhlášky č. 334 / 2003 Sb. A § 5 vyhlášky č. 108 / 2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školských zařízení. Pokoje jsou odděleny v částech budovy na dívčí a chlapecké.

Umyvárny a sprch jsou určeny zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce , u toalet je to obdobné, s výjimkou čtvrté rodinné skupiny, která je uzpůsobena rodinné buňce se společných sociální zařízením a sprchou.

Každá rodinná skupina má k dispozici svou klubovnu. Na klubovnách se organizuje mimoškolní činnost a příprava na vyučování. Všechny rodinné skupiny mají rovněž jednu víceúčelovou místnost-kuchyňku, ve které si mohou vařit, prát a žehlit prádlo.

Ke sportovním činnostem slouží uvnitř budovy malá tělocvična. Vychovatel je převážně přítomen v klubovně rodinné skupiny. Vzhledem k zajištění individuálních rozvoje dětí není vhodné narušovat soukromí dětí, vychovatel má však přehled o činnostech a pohybu dětí.

1. 3. Monitoring výskytu RPCH ( rizikových projevů chování ) mezi dětmi našeho domova.

Monitoring výskytu RPCH probíhá převážně ústním sdělením od dětí, spolupráci se školskými zařízeními, kam děti docházejí, dotazníkové šetření.

2. Vnitřní informační zdroje dětského domova

- Odborná a metodická literatura

- Video programy a výukové programy

- Schránka důvěry ( „ vrba“ ) Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

- Preventivní nástěnky

- Webové stránky DD

3. Vnější zdroje pro tvorbu MPP

- Webové stránky MŠMT

- Informační zdroje na internetu

- Metodická pomoc – Renarkon, o. p. s., Ostrava

- Odborná pomoc PPP Vítkov, SPC Opava

4. Cíle MPP a prostředky k jejich dosažení

Dlouhodobým cílem v rámci preventivních aktivit je vytváření příznivého psychosomatického klimatu v dětském domově, podpora zdravého životního stylu, podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí.

Střednědobé cíle vycházejí z cíle dlouhodobého – posílení správných postojů v oblasti PPRCH a postojů spojených se zajišťováním osobního bezpečí.

4. 1. Cíle ve vztahu k jednotlivým výchovným skupinám

Děti :

- Prevence výskytu rizikového chování

- Informovanost v oblasti prevence internetové kriminality

- Eliminace výskytu projevů rizikového chování mezi dětmi

- Vytváření bezpečného prostoru v dětském domově

- Podpora zdravého životního stylu

- Podpora osobnostního růstu dětí

- Vytváření tvůrčího a zdravě konkurenčního prostředí v dětském domově

 

Rodiče :

- Informovanost v oblasti prevence a výskytu RPCH

- Informovanost o dění v dětském domově, spolupráce s dětským domovem a rodiny, je-li to možné

Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

Vychovatelé :

- Informovanost v oblasti prevence RPCH

- Vzdělávání v oblasti prevence a výskytu RPCH

- Zvyšování kvalifikace ŠMP

- Aktivní účast pedagogů při vytváření bezpečného prostoru v dětském domově

 

4. 2. Prostředky k dosažení stanovených cílů

Prostředky k dosažení stanovených cílů ve vztahu k dětem :

- Realizace preventivních programů s tématy spojenými s RPCH

( zodpovídají jednotliví vychovatelé )

- Zařazení témat spojených s prevencí RPCH do komunitních kruhů

- Poradenská činnost metodika prevence

- Nástěnka primární prevence, schránka důvěry (zodpovídá MP)

- Aktivní přístup a podpora ze strany vedení dětského domova při realizaci MPP

- Spolupráce vychovatelů s MP při řešení problémových situacích

- Spolupráce preventivního týmu ( ředitel, MP, KI, určený vychovatel ) při řešení výskytu RPCH

- Monitorování vztahů v rodinných skupinách ( zodpovídají kmenoví vychovatele )

- Zajištění informovanosti děti o činnosti MP ( zodpovídají MP a kmenoví vychovatelé – informační schůzky, porady )

- Vzdělávání metodika prevence a krizových interventů

- Dotazníková šetření k problematice alkoholových a jiných závislostí ( zodpovídá MP )

Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů ve vztahu k rodičům dětí:

- Poskytování poradenství ze strany MP

- Informační nástěnka prevence ( zodpovídá MP )

- Aktualizace databáze organizací zaměřených na poradenství v oblasti RPCH – Síť pomoci ( zodpovídá MP )

- Informace na webu ( minimální preventivní program ) – zodpovídá MP a vedení dětského domova

- Zajištění informovanosti rodičů o činnosti MP a KI – při při odjezdu dětí domů a při jejich návratu, při návštěvě

- Konzultační hodiny MP

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů ve vztahu k vychovatelům :

- Seznámení vedení dětského domova a pedagogů s MPP

- Informační nástěnka

- Aktualizace databáze organizací zaměřených na poradenství v oblasti RPCH ( zodpovídá MP )

- Manuál k řešení krizových situací- Krizový plán ( umístěn na nástěnce ve vychovatelně )

- Poradenská činnost MP

- Vzdělávací programy s tématy RPCH ( dle aktuální nabídky )

- Předávání aktuálních informací a materiálů metodikem prevence

- Možnost využití knihovny prevence

- Knihovna prevence bude doplněna o aktuální tituly a témata ( zodpovídá MP )

- Vzdělávání metodika prevence a krizových interventů

Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

5. Dílčí cíl pro školní rok 2015 – 2016

Dílčí cíl vyplývá z aktuální situace v dětském domově

Dílčí cíl : Podpora preventivního působení v oblasti problémů se záškoláctvím, pozdními návraty ze školy, útěky, a experimentováním s návykovými látkami ( alkoholovými i nealkoholovými, také s tabákem ).

Prostředky k dosažení cíle ve vztahu k dětem :

- v preventivních programech budou zařazena témata záškoláctví, kriminality mládeže a prevence alkoholových a nikotinových závislostí

 

Prostředky k dosažení cíle ve vztahu k rodičům :

- aktualizace nástěnek na dané téma

 

Prostředky k dosažení cíle ve vztahu k pedagogům :

- aktualizace nástěnek na dané téma

- proškolení vychovatelů na dané téma

 

6. Plán preventivních programů, besed aj. akcí pro děti z dětského domova

6. 1. Dlouhodobé programy

Preventivní programy RENARKON, o. p. s.

( certifikováno MŠMT )

Lektoři :

Lektory jsou zaměstnanci Renrkon o. p. s. – členové lektorského týmu Ostrava. Podle akreditačních standardů MŠMT má každý lektor minimálně středoškolské vzdělání humanitního směru, je proškolen Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

v problematice sociálně patologických jevů, má výcvik v kriyové intervenci a dále se vzdělává v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, příp. odborných krátkodobých vzdělávacích akcích.

Délka trvání:

Bloky trvají 90 minut. CPP Renarkon si vyhrazuje blok zkrátit, příp.rozdělit na 2 části pokud by tato skutečnost byla v souladu se zásadami efektivní primární prevence.

Realizace bloků :

V případě realizace bloků ve školských zařízeních je objednavatel ( tedy dětský domov ) povinen zajistit

- Dostatečnou informovanost pedagogů a žáků o uskutečnění preventivního bloku

- Samostatnou místnost, kde bude zajištěno nerušení preventivního bloku ( totéž platí i opačně, protože některé techniky využívané v práci s dětmi a mládeži mohou být hlučnější )

 

Lektor centra primární prevence Renarkon po svém příchodu do zařízení vždy vyhledá metodika prevence. Pokud metodik prevence nebude v daný den přítomen, oznámí objednavatel telefonicky jméno kontaktní osoby, kterou má lektor v zařízení po svém příchodu kontaktovat. Kontaktní osobě podá lektor v případě zájmu zpětnou vazbu na právě skončené preventivní bloky.

Přítomnost pedagogů na besedách :

Účast pedagogů přímo na preventivních blocích v rámci všeobecné primární prevence záleží na zvážení jednotlivých pedagogů, CPP Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

Renarkon však doporučuje jejich přítomnost, respektive přítomnost kmenových vychovatelů.

Témata v jednotlivých blocích:

1. blok – Prožitkový program zaměřený na téma „komunikace“ ( nácvik sdělování a přijímání negativní i pozitivní zpětné vazby, formulace, obhajoba vlastního názoru, komunikace v týmu )

2. blok – Prožitkový program na téma „Vztahy v kolektivu“ ( spolupráce ve skupině, prosazení se v kolektivu, aktuální problémy…)

3. blok – Diskuze na téma „Droga a já! ( diskuze týkající se osobních postojů k drogám, legislativa )

Preventivní program se uskuteční v průběhu měsíců září a říjen 2015, březen a červen 2016 . Zodpovídá metodik prevence.

6. 2. Krátkodobé a jednorázové akce

- Adaptační programy – v rámci dlouhodobých pobytových akcí, zodpovídají kmenoví vychovatele a MP

- Beseda na téma „Kriminalita mládeže, právní vědomí“ – Policie ČR ( termín dle dohody )

Zodpovídají kmenoví vychovatele a MP

7. Volnočasové aktivity

 V zařízení dětského domova v rámci výchovné činnosti jednotlivých rodinných skupin :

 

– Hudebně pohybové hry, hra na klavír, kytaru,

flétnu, orfovy nástroje

- Sportovní – kolektivní hry ( fotbal, florbal, hokej, vybíjená ) Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

- Taneční

- Výtvarné a tvořivé

 Mimo zařízení dětského domova, v rámci školy a jiných sdružení pro volnočasové aktivity :

 

– Taneční

- Florbal Vypracovala Gabriela Chudíková v Radkově – Dubové 1.9.2015

 

PLÁN AKCÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ RADKOV – DUBOVÁ, MĚSÍC : AKCE : ZODPOVÍDÁ : SPLNĚNO DNE :
ZÁŘÍ Turnaj v kopané a vybíjené

Setkání opuštěných dětí- Mořkov

Ostrava-svět vědy, techniky

Běžecký závod-aréna

Mgr. Tomáš Kalavský

Ing.DanielViceník, Martin Holčapek

Ing. Viceník, Holčapek

Viceníková, Chudíková

ŘÍJEN Výrobky z přírodnin

Výlet do Prahy-muzikál

Turnaj kopané Budišov

Pečení brambor a jablek

Lazecká, Chudíková

Viceníková, Holčapek

Lazecká

Lázničková, Mgr. Kalavský

LISTOPAD Pečení perníků

Turnaj ve stolním tenise

Tvoření z těstovin

Výroba draků-drakiáda

Čertovské pečení

Lazecká, Chudíková

Holčapek

Viceníková

Lázničková, Mgr.Kalavský

Mgr. Sýkorová

PROSINEC Pečení cukroví

Vánoční výzdoba

Den otevřených dveří

Chudíková, Lazecká

Všichni pedag.zaměstnanci

Všichni zaměstnanaci

LEDEN Karneval na ledě

Turnaj v ledním hokeji

Turnaj ve stolním tenise

Tvoření ze sněhu

Myslivecké povídání

Chudíková

Lazecká

Holčapek

Viceníková

Mgr. Sýkorová

ÚNOR Zimní olympiáda

Hry se sádrou-masky obličeje

Sportovní hry na sněhu

Taneční soutěž

Chudíková, Lazecká

Viceníková

Lázničková , Mgr.Kalavský

Vlková

BŘEZEN Pečení beránků

Pletení velikonoční pomlázky

Jarní dekorace

Velikonoční výzdoba

Pěší turistika

Pečení perníků

Lazecká, Chudíková

Lazecká, Chudíková

Viceníková

Lázničková

Mgr. Kalavský

Mgr. Sýkorová

DUBEN Kopaná mezi R.S

Ostrostřelec-vzduchovky

Hledání poladů

Holčapek

Mgr. Kalavský, Lázničková

Mgr. Sýkorová

KVĚTEN Turnaj v kroketu mezi R.S

Florbalový turnaj

Živé ,,Člověče nezlob se“

Bojová hra-vědomostní úkoly

Lazecká, Chudíková

Mgr. Kalavský

Viceníková

Vlková

ČERVEN Smažení vajec

Vaření polévky na ohništi

Netradiční sportovní disciplíny

Lazecká, Chudíková

Viceníková

Mgr. Kalavský, Lázničková