Aktuality

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY RADKOV-DUBOVÁ 141, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obsah:

1) Úvodní ustanovení

2) Práva a povinnosti dětí a pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými

pracovníky

A. Práva dětí

B. Povinnosti dětí

C. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými pracovníky

3) Provoz a vnitřní režim školní jídelny

A. Účastníci školního stravování

B. Provoz školní jídelny

C. Vnitřní režim školní jídelny

D. Vaření diet

4) Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy

diskriminace, nepřátelství a násilí

A. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

5) Zacházení s majetkem školní jídelny

6) Závěrečné ustanovení

1) Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád Školní jídelny DD a ŠJ Radkov-Dubová 141 (dále jen ŠJ) je vydáván v souladu s § 30

zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělání (školský zákon).

2. Vnitřní řád ŠJ je platný pro součást Školní jídelna organizace Dětský domov a Školní

jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, Radkov 141

3. Zřízení a provoz ŠJ se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména:

- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění,

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, 

 

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění,

- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby v platném znění.

2) Práva a povinnosti dětí a pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a

pedagogickými pracovníky

A. Práva dětí

1. Děti stravující se ve ŠJ mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech

dítěte“.

2. Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravé životním

prostředí

3. Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo

psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním před sociálně patologickými jevy a všemi

druhy toxikomanií.

B. Povinnosti dětí

1. Děti stravující se ve ŠJ jsou povinny dodržovat zásady slušného chování.

2. Děti jsou povinny dodržovat chování bez projevů rasismu, diskriminace a šikany.

3. Děti jsou povinny řídit se pokyny pedagogických pracovníků a dalších oprávněných

pracovníkům vykonávajících dohled.

C. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými pracovníky

1. Pedagogický pracovník konající při stravování dětí dohled, vydává v případě nutnosti pokyny,

které souvisí s chováním dětí, zajištění bezpečnosti a dalšími nezbytnými opatřeními

v souladu s Vnitřním řádem DD a vnitřním řádem ŠJ.

2. Při vzájemném styku se děti s pedagogickými pracovníky během stravování ve ŠJ vzájemně

zdraví a přejí si ,,Dobrou chuť“.

 

3) Provoz a vnitřní režim školní jídelny

A. Účastníci stravování

1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, závodním stravováním se rozumí

 

stravovací služby pro zaměstnance. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými

v příloze č. 1 k vyhlášce č.107/2005 Sb.,o školním stravování v platném znění a rozpětím

finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č.1 ke zmíněné vyhlášce. 

ŠJ neposkytuje stravování cizím strávníkům.

2. Účastníci stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou děti umístěné v DD a ŠJ

Radkov – Dubová 141. Účastníci závodního stravování jsou zaměstnanci a důchodci organizace DD a ŠJ Radkov – Dubová 141.

3. V případě závažného porušování daných ustanovení Vnitřního řádu ŠJ, zejména

porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování, má ředitel právo po

předchozím upozornění stanovit dítěti opatření ve výchově v souladu s příslušnými

ustanoveními zákona č.109/2002 Sb., v platném znění.

 

B. Provoz školní jídelny

1. Školní jídelna je umístěna v přízemí budovy dětského domova a zahrnuje prostory: jídelna,

kuchyň, sklad potravin, sklad zeleniny, sklep, kancelář vedoucí ŠJ, WC pro zaměstnance ŠJ.

2. Zaměstnanci ŠJ jsou vedoucí ŠJ s úvazkem 1,0 a dvě kuchařky s úvazkem 1,0; kapacita ŠJ

představuje 100 jídel denně.

3. Stravování dětí, které je zabezpečeno provozem ŠJ, tj. kuchařkou zahrnuje snídani,

přesnídávku („školní svačinu“) oběd, odpolední svačinu, večeři, druhou večeři a probíhá ve

dnech pondělí až sobota. Celodenní příprava stravy v neděli a ve svátek je zabezpečována

vychovateli rodinných skupin za pomoci dětí. Za dodržování pitného režimu (viz provozní řád)

jsou odpovědní vychovatelé (vzhledem k dostupnosti kvalitní pitné vody v kuchyňkách není

nutno řešit specificky).

4. Do prostor kuchyně ŠJ mají přístup pouze osoby s platným zdravotním průkazem; děti mohou

do kuchyně vstupovat výjimečně pouze v doprovodu příslušné odpovědné osoby, a to

vybaveny příslušnými OOPP.

5. Výdej stravy viz. příloha č. 2. . Celodenní jídlo v neděli lze konzumovat v prostorách kuchyněk

rodinných skupin; vychovatelé kontrolují, aby děti neodnášely jídlo do svých pokojů a to zde

neuschovávaly. Dítětem neodebraná strava může být uschována pouze v souladu

s příslušnými hygienickými předpisy.

- dřívější výdej oběda lze realizovat výjimečně po dohodě s vedoucí ŠJ a kuchařkou v případě

mimořádných akcí (výlety, zájezdy, exkurze, besedy mimo zařízení apod.)

6. Potraviny a nápoje dětí a zaměstnanců nelze uschovávat v prostorách kuchyně zařízení, ale

pouze v lednicích umístěných v kuchyňkách rodinných skupin. 

7. Výdej doplňkové stravy realizují vychovatelé ve 20. hodiny v kuchyňce rodinné skupiny, ve

výjimečných případech (např. pozdní návrat z večerní či celodenní akce) později i asistenti

pedagoga konající noční službu.

8. Prostředí ŠJ podléhá příslušným revizím, stejně jako zde umístěné spotřebiče, které mohou

obsluhovat pouze proškolené a poučené osoby.

9. Stravovací normativy jsou uvedeny v příloze č. 1.

C. Vnitřní režim školní jídelny

1. Stravu dětem vydává kuchařka, v době její nepřítomnosti vedoucí ŠJ. V případě dětí

předškolního a mladšího školního věku v závislosti na jejich schopnostech pomáhá dětem při

výdeji stravy a stravování pedagogický pracovník vykonávající dohled.

2. V případě dítěte, které pro onemocnění nemůže přijít do styku s ostatními dětmi nebo se pro

svůj zdravotní stav nemůže stravovat v jídelně zařízení, je strava vydána službu konajícímu

pedagogickému pracovníkovi, který ji dítěti poskytne v určené místnosti (kuchyňka RS,

místnost pro izolaci, pokoj dítěte)konající noční službu.

3. Děti do jídelny přicházejí samostatně a individuálně, před převzetím stravy dbá pedagogický

pracovník vykonávající dohled, na provedení osobní hygieny rukou dětmi.

4. Děti při stolování dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů dohledu a ostatních

pracovníků dětského domova. Po ukončení stravování děti odnesou a uloží použité nádobí a

příbory na stanovenou odkládací plochu, utřou stůl a zasunou židli.

5. Zaměstnanci dětského domova se stravují ve ŠJ v době určené pro výdej oběda dětem.

6. Do věkových skupin jsou děti - strávníci zařazováni na dobu kalendářního roku, ve kterém

dosahují věku podle jednotlivých skupin. (viz Příloha č. 2 vyhl.107/2005 Sb., o školním

stravování v platném znění).

7. Při sestavování jídelníčku postupuje vedoucí ŠJ podle výživových norem (viz Příloha č. 1

vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění). Jídelníček spolu s alergeny

vyvěšen v jídelně na nástěnce vedle výdejního okénka.

D. Vaření diet

1. V případě nutnosti je vedoucí ŠJ schopna dietní stravování zajistit, pokud by bylo dítě s potřebou dietního stravování do zařízení přijato. 

4) Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a

před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

A. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

1. Děti a zaměstnanci jsou povinni se chovat při vstupu do jídelny dětského domova tak, aby

nedošlo k jejich zranění nebo zranění jiných osob, zejména zde nevnášet předměty, které by

mohly jejich bezpečnost jakkoliv ohrožovat nebo se pohybovat tak, aby hrozilo riziko uklouznutí.

2. Za bezpečnost dětí v době určené pro stravování odpovídá dohled konající pedagogický

pracovník. Ten dohlíží (i při naprosté samostatnosti dětí a nezaopatřených osob) na čistotu

podlahy, převzetí stravy a usazení dětí ke stolu, jejich chování během stravování a při jeho

ukončení.

3. Děti jsou průběžně poučovány a seznamovány s riziky a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví,

pravidly chování a hygieny, která jsou povinny dodržovat

4. V případě úrazu dítěte v prostorách ŠJ postupuje pedagogický pracovník konající dohled v

souladu s příslušnými ustanovením platných právních a vnitřních předpisů.

B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

1. Dětem je zakázáno vnášet, distribuovat a zneužívat v areálu DDŠJ, tudíž i ŠJ, návykové látky,

jakými jsou alkohol, cigarety, drogy.

2. V prostorách DDŠJ, tudíž i ŠJ, jsou zakázány projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí, omezování

osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěly jednotlivé děti nebo skupiny dětí

vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženy děti mladší a

slabší).

5) Ochrana majetku dětského domova

1. Děti mají právo užívat zařízení Školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

2. Děti jsou povinny při své činnosti udržovat zařízení ŠJ bez poškození a podílet se na jeho údržbě

a úklidu.

3. Případná poškození vybavení ŠJ jsou děti povinny hlásit dohled konajícímu pedagogickému

pracovníkovi, popř. vychovateli své rodinné skupiny a dle možností se podílet na jeho opravě .

6) Závěrečná ustanovení

1. Účinnosti tento předpis nabývá dnem 1. ledna 2015.

Předpis je vydán na dobu neurčitou. 

Vyhotovila: Danuše Tuchyňová – vedoucí ŠJ

 

Schválil: Ing. Daniel Viceník – ředitel zařízení

 

V Radkově – Dubové 19. 12. 2014

 

Příloha č. 1: Finanční normativ pro nákup potravin v DD a ŠJ Radkov - Dubová

strávníci snídaně přesnídávka oběd svačina večeře II.večeře
3-6 let 9,00kč 6,00kč 18,00kč 6,00kč 14,00kč 0 kč
7-10let 10,00kč 8,00kč 23,00kč 8,00kč 19,00kč 0 kč
11-14let 12,00kč 9,00kč 25,00kč 10,00kč 20,00kč 0 kč
15 a více let 13,00kč 10,00kč 27,00kč 10,00kč 22,00kč 9 kč
dospělí 0kč 0kč 35,00kč 10,00kč 30,00kč 0 kč

 

 

Přiíloha č. 2 : Výdej stravy ve dnech školné docházky

snídaně 5:45 – 7:15
oběd 12:00 – 15:00
svačina 15:30 – 16:00
večeře 19:00 – 19:30
2.večeře 20:00 – 20:30

 

Výdej stravy o víkendech a svátcích, prázdninách

 

snídaně 9:00 – 9:30
přesnídávka 10:30 – 11:00
oběd 12:00 – 12:30
svačina 15:30 – 16:00
večeře 19:00 – 19:30
2.večeře 20:00 – 20:30