Aktuality

Minimální preventivní program 2018/2019

                    DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA

                                                Radkov – Dubová 141, příspěvková organizace

Radkov – Dubová č. 141             

                                                                                                               PSČ 747 83, okr. Opava

                                                                                                               Tel.: 556 309062

                                                                                                               Fax: 556 309063

 

 

 

 

Minimální preventivní program

 

 

 

 

 

 

 

Program je zpracován modelově a lze jej průběžně upravovat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský domov a školní jídelna Radkov – Dubová 141 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala :                           Chudíková Gabriela

 

Garant :                                   Ing. Viceník Daniel

 

Termín realizace :                   září 2018 – červen 2019

 

Materiál připomínkovali :       pedagogičtí pracovníci Dětského domova v Radkově – Dubové

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH PROGRAMU

 

 

 1. Vnitřní zdroje pro tvorbu MPP
  1.1.    Charakteristika DD
    1.2.    Vymezení prostor dětského domova s ohledem na možný výskyt
              projevů rizikového chování

  1.3.    Monitoring výskytu RPCH ( rizikových projevů chování ) mezi dětmi
            našeho dětského domova

 1. Vnitřní informační zdroje dětského domova
  3. Vnější zdroje pro tvorbu MPP
  4.    Cíle MPP a prostředky k jejich dosažení
   
  4.1.   Cíle ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám
    4.2.   Prostředky k dosažení stanovených cílů
 2. Dílčí cíl pro školní rok 2018 - 2019
 3. Plán preventivních programů, besed a jiných akcí pro děti z DD
   6.1.  Dlouhodobé programy
     6.2.  Krátkodobé a jednorázové akce
  7.    Volnočasové aktivity
 4. Přílohy – Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence    rizikových projevů chování u dětí a mládeže, MŠMT, legislativní předpisy,
  vnitroresortní předpisy a dokumenty, strategie
                    -  Kontaktní adresy s organizacemi, se kterými náš dětský domov
                        spolupracuje
                       Přílohy metodického pokynu :  
  1.     Návykové látky
 5. Rizikové chování v dopravě
 6. Poruchy příjmu potravy
 7. Alkohol
 8. Syndrom CAN
 9. Školní šikanování
 10. Kyberšikana
 11. Homofobie
 12. Extremismus
 13. Vandalismus
 14. Záškoláctví
 15. Krádeže
 16. Tabák
 17. Krizová situace spojená s násilím
 18. Netolismus
 19. Sebepoškozování
 20. Nová náboženská hnutí
 21. Rizikové sexuální chování
 22. Příslušnost k subkulturám
 23. Domácí násilí

 

 

 

MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ  PROGRAM  RADKOV – DUBOVÁ

 

Pro školní rok 2018 – 2019

 

 

Název organizace :                                  Dětský domov a školní jídelna,      Radkov – Dubová 141,
příspěvková organizace

                             

 

Sídlo organizace :                                    Radkov
                                                                   PSČ : 747 84 Radkov

    

 

Právní forma organizace :                     příspěvková organizace

Moravskoslezského kraje

 

IČO :                                                        47813563

 

 

Identifikátor :                                          600026728

 

 

E - mail :                                                  dd.dubova@tiscali.cz

 

http : //                                                     www.dd-radkov.eu

 

 

Zřizovatel :                                              Krajský úřad Moravskoslezského     

                                                                  Kraje, 28. října 117, 70218 Ostrava
                                                                  IČ : 70890692

 

 

Ředitel DD                                               Ing. Daniel Viceník

 

Vedoucí vychovatel                                 Martin Holčapek

 

Metodik prevence  ( MP )                      Gabriela Chudíková
             

Krizová intervence                                 Gabriela Chudíková
                                                                  Jarmila Viceníková

 

Konzultační hodiny MP                         dle dohody

 

 

 1. Vnitřní zdroje pro tvorbu MPP

1.1 Charakteristika DD

Dětský domov Radkov – Dubová je umístěn v bývalém barokním zámku, který je výraznou dominantou v širokém okolí. Je vzhledný a má k dispozici rozlehlý a poměrně zachovalý zámecký park. Tomu vévodí krásný uměle           vytvořený rybník s ostrůvkem tří vrb uprostřed.

Statutární orgán organizace : Statutárním orgánem dětského domova je ředitel jmenovaný radou kraje po předchozím souhlasu MŠMT. Ředitel je jedna jmenovaná organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Ředitel řídí a plní povinnosti vedoucího organizace. Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti v plném rozsahu. Zástupcem statutárního orgánu je finanční referent, který zajišťuje plné zastupování ředitele ve všech jeho pravomocech.

Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodu nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní péče.

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Hlavním úkolem dětského domova je celoroční nepřetržitá výchova a vzdělání dětí, které zde byly umístěny na základě rozhodnutí soudu. Při výchově musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělání v nezávislosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti s ohledem na věk dítěte.

Úkolem je předcházet vzniku  a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Zmírňovat a postupně odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat zdravému vývoji dítěte.

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilým osobám, zpravidla od 3 do 18 ti let, případně zletilé osobě do 19 ti let ( dále jen dětem ) na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. Náhradní výchovnou péči je nutno vést v zájmu vývoje dítěte, při zajištění řádné výchovy a vzdělání.

Zřízení spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje ji pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině.

Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Naše zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření i zletilým neopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 ti let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi neopatřenou osobou a zařízením, tzv. „Dohoda o prodloužení pobytu v zařízení“, která obsahuje měsíční výpovědní lhůtu a respektuje specifika každého zletilého jedince.

Dětem je dle § 2 odst. 8, 9, 10 zákona č. 109 / 2002 Sb. Poskytováno v plné míře zaopatření a to : Stravování, ubytování a ošacení. Učební potřeby a pomůcky. Úhrada nezbytně nutných nákladu na vzdělání. Úhrada nákladu na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonným zástupcem dítěte

Kapesné ( § 31 odst. 1 až 4 zákona č. 109 / 2002 Sb.), věcné dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení. Úhrada nákladu na dopravu do sídla školy.

Dále dětem a nezaopatřeným osobám mohou být podle rozhodnutí ředitele dále hrazeny potřeby pro využívání volného času a relaxaci. Náklady na kulturní, společenskou, sportovní a oddechovou činnost, soutěžní akce, rekreace. Náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

Dětský domov spolupracuje s kompetentními orgány a institucemi ( viz. příloha)

-         Krajský úřad Moravskoslezského kraje- spolupráce je přesně vymezena na základě zřizovací listiny – ZL / 199 / 2001 jejími dodatky a zásadami vztahů kraje k příspěvkové organizaci.

-         Dětský diagnostický ústav v Bohumíně

-         Státní zastupitelství v Opavě

-         Probační a mediační služba v Opavě

-         Obecní úřad v místě dětského domova

-         OSPOD- podle příslušného místa trvalého bydliště

-         PPP ve  Vítkov  a Opavě

-         SPC v Opavě

-         SVP v Opavě

-         Adiktologická ambulance Darmoděj v Jeseníku

-         Smluvní obvodní lékaři, dětský pediatr, speciální zdravotní zařízení, dětský klinický psycholog a psychiatr

-          ZŠ ve Vítkově a v  Melči, SŠ  a SOU v Opavě, Ostravě a Jeseníku

-   AZ - Help

Personální zabezpečení dětského domova:

Pedagogičtí pracovníci vzdělávají děti v souladu s individuálním programem rozvoje osobnosti dítěte ( IPROD ).

Pedagogickým pracovníkem zařízení může být ten, kdo splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem uvedeném v zákonu č. 563 / 2004 Sb. O pedagogických pracovnících a jejich psychicky způsobilý na základě  psychologického posudku podle § 18 č. 109 / 2002 Sb. Psychická způsobilost se zajišťuje klinickým psychologem s akreditaci MŠMT. U vychovatele pro výkon ústavní výchovy je nutno mít vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vychovatelství nebo učitelství pro speciální školy nebo školská zařízení, nebo bakalářské studium se zaměřením na speciální pedagogiku, případně vzdělání požadované pro vychovatele školského zařízení, rozšířené studiem speciální pedagogiky.

 

Ředitel ve spolupráci se sociální pracovnicí :

o   Řídí a organizuje výchovnou práci vychovatelů a asistentů pedagoga

o   Kontroluje pedagogickou dokumentaci

o   Jedná osobně, písemně či telefonicky s osobami odpovědnými za výchovu

o   Přebírá písemné žádosti osob odpovědných za výchovu o převzetí dětí do jejich krátkodobé péče a v případě jejich zájmů jim sděluje osobně, telefonicky, či písemně, jak byla jejich žádost vyřízena a informuje o termínu a způsobu převzetí dětí a jejich návratu do zařízení

o   Podává osobám odpovědným za výchovu na základě jejich žádosti informace o dětech

o   V souvislosti s vydáním rozhodnutí o stanovení příspěvků na úhradu péče poskytované dětem v zařízení, jedná s osobami odpovědnými za výchovu v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu

o   Informuje osoby odpovědné za výchovu do tří pracovních dnů o přemístění dítěte

 

Vychovatelé :

o   Organizují činnost dětí, usměrňují jejich chování a jednání, dokumentují vývoj dětí vzhledem k jejich věku ( IPROD ), konzultují vlastní poznatky a možné další výchovné postupy a ostatními výchovnými pracovníky

o   Poskytuje dětem dostatek času na spontánní činnost a vhodné záliby

o   Podávají osobám zodpovědným za výchovu na základě jejich žádostí informace o dětech

o   Předávají děti osobám odpovědným za výchovu dětí nebo osobám blízkým do jejich krátkodobé péče, kdy podpisem zajistí převzetí zodpovědnosti dítěte do doby jeho návratu zpět do zařízení

o   Zaznamenávají návštěvy osob odpovědných za výchovu a jiných osob do knihy návštěv

o   Jednají s osobami odpovědnými za výchovu o běžných věcech na straně dětí v době jejich návštěv v zařízení

o   Poskytují osobám odpovědným za výchovu poradenskou činnost ve věcech výchovné péče o děti

o   Zajišťuje péči o nemocné děti během dne

 

Asistenti pedagoga :

o   Zajišťují bezpečnost a chod práce s dětmi během nočního provozu

o   Zaznamenávají evidenci dětí v dětském domově do programu EVIX

o   Zajišťují péči o nemocné děti během noční služby

o   Zajišťují pomocné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyku dětí

 

1.2. Vymezení prostor dětského domova s ohledem na možný výskyt  projevů rizikového chování

Zařazení dětí do rodinných skupin : Rodinná skupina má v souladu s ustanovením § 4 odst. 6, zákona č. 109 / 2002 Sb. Tvořit nejméně šest a nejvíce osm dětí, děti jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin, určujícím činitele jsou sourozenecké vazby. Celková kapacita dětského domova  v současné době je čtyřicet dětí. V drtivé většině jsou zde děti od čtyř do osmnácti let s poruchou a problémem v chování a učení, děti s ADHD a děti s disharmonickým vývojem osobnosti, děti v ambulantní péči psychiatra, psychologa a děti s narušeným psychickým vývojem nebo zanedbanou rannou péči. Děti jsou ubytovány v šestnácti ložnicích  podle individuálních potřeb dětí po dvou,třech nebo samostatně. Jeden pokoj je vybaven kuchyňskou linkou a slouží jako tzv. startovací pokoj pro učně, kteří v brzké době dosáhnou zletilosti. Pokoje jsou vybaveny dle § 3 vyhlášky č. 334 / 2003 Sb. A § 5 vyhlášky č. 108 / 2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školských zařízení. Pokoje jsou odděleny v částech budovy na dívčí a chlapecké.

Umyvárny a sprch jsou určeny zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce , u toalet je to obdobné, s výjimkou čtvrté rodinné skupiny, která je uzpůsobena rodinné buňce se společných sociální zařízením a sprchou.

Každá rodinná skupina má k dispozici svou klubovnu. Na klubovnách se organizuje mimoškolní činnost a příprava na vyučování. Všechny rodinné skupiny mají rovněž jednu víceúčelovou místnost-kuchyňku, ve které si mohou vařit, prát a žehlit prádlo.

Ke sportovním činnostem slouží uvnitř budovy malá tělocvična. Vychovatel je převážně přítomen v klubovně rodinné skupiny. Vzhledem k zajištění individuálních rozvoje dětí není vhodné narušovat soukromí dětí, vychovatel má však přehled o činnostech a pohybu dětí.

 

 1. 3. Monitoring výskytu RPCH ( rizikových projevů chování ) mezi dětmi našeho domova.

Monitoring výskytu RPCH probíhá převážně ústním sdělením od dětí, spolupráci se školskými zařízeními, kam děti docházejí, dotazníkové šetření.

 

 1. Vnitřní informační zdroje dětského domova

- Odborná a metodická literatura

- Video programy a výukové programy

- Preventivní nástěnky

- Webové stránky DD

 

 1. Vnější zdroje pro tvorbu MPP

- Webové stránky MŠMT

- Informační zdroje na internetu

- Metodická pomoc – AZ HELP-sdružení pro prevenci sociálně patologických     jevů a pomoc osobám ohroženým závislostí na návykových látkách a procesech  Radniční 6, 790 55 Vidnava

- Odborná pomoc PPP Vítkov, SPC Opava, SVP Opava, KKC Opava, Jeseník

 

 1. Cíle MPP a prostředky k jejich dosažení

Dlouhodobým cílem v rámci preventivních aktivit je vytváření příznivého psychosomatického klimatu v dětském domově, podpora zdravého životního stylu, podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí.

Střednědobé cíle vycházejí z cíle dlouhodobého – posílení správných postojů v oblasti PPRCH a postojů spojených se zajišťováním osobního bezpečí.

 1. 1. Cíle ve vztahu k jednotlivým výchovným skupinám

Děti :

-         Prevence výskytu rizikového chování

-         Informovanost v oblasti prevence internetové kriminality

-         Eliminace výskytu projevů rizikového chování mezi dětmi

-         Vytváření bezpečného prostoru v dětském domově

-         Podpora zdravého životního stylu

-         Podpora osobnostního růstu dětí

-         Vytváření tvůrčího a zdravě konkurenčního prostředí v dětském domově

Rodiče :

-         Informovanost v oblasti prevence a výskytu RPCH

-         Informovanost o dění v dětském domově, spolupráce s dětským domovem a rodiny, je-li to možné

 

 

Vychovatelé :

-         Informovanost v oblasti prevence RPCH

-         Vzdělávání v oblasti prevence a výskytu RPCH

-         Zvyšování kvalifikace ŠMP

-         Aktivní účast pedagogů při vytváření bezpečného prostoru v dětském domově

 

 1. 2. Prostředky k dosažení stanovených cílů

Prostředky k dosažení stanovených cílů ve vztahu k dětem :

- Realizace preventivních programů s tématy spojenými s RPCH

( zodpovídají jednotliví vychovatelé )

-         Zařazení témat spojených s prevencí RPCH do komunitních kruhů

-         Poradenská činnost metodika prevence

-         Nástěnka primární prevence, schránka důvěry (zodpovídá MP)

-         Aktivní přístup a podpora ze strany vedení dětského domova při realizaci MPP

-         Spolupráce vychovatelů s MP při řešení problémových situacích

-         Spolupráce preventivního týmu ( ředitel, MP, KI, určený vychovatel ) při řešení výskytu RPCH

-         Monitorování vztahů v rodinných skupinách ( zodpovídají kmenoví vychovatele )

-         Zajištění informovanosti děti o činnosti MP ( zodpovídají MP a kmenoví vychovatelé – informační schůzky, porady )

-         Vzdělávání metodika prevence a krizových interventů

-         Dotazníková šetření k problematice alkoholových a jiných závislostí ( zodpovídá MP )

 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů ve vztahu k rodičům dětí:

-         Poskytování poradenství ze strany MP

-         Informační nástěnka prevence ( zodpovídá MP )

-         Aktualizace databáze organizací zaměřených na poradenství v oblasti RPCH – Síť pomoci ( zodpovídá MP )

-         Informace na webu ( minimální preventivní program ) – zodpovídá MP a vedení dětského domova

-         Zajištění informovanosti rodičů o činnosti MP a KI – při  odjezdu dětí domů a při jejich návratu, při návštěvě

-         Konzultační hodiny MP

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů ve vztahu k vychovatelům :

-         Seznámení vedení dětského domova a pedagogů s MPP

-         Informační nástěnka

-         Aktualizace databáze organizací zaměřených na poradenství v oblasti RPCH ( zodpovídá MP )

-         Manuál k řešení krizových situací- Krizový plán ( umístěn na nástěnce ve vychovatelně )

-         Poradenská činnost MP

-         Vzdělávací programy s tématy RPCH ( dle aktuální nabídky )

-         Předávání aktuálních informací a materiálů metodikem prevence

-         Možnost využití knihovny prevence

-         Knihovna prevence bude doplněna o aktuální tituly a témata ( zodpovídá MP )

-         Vzdělávání metodika prevence a krizových interventů

 

 

 

 

 1. Dílčí cíl pro školní rok 2018 – 2019

Dílčí cíl vyplývá z aktuální situace v dětském domově

Dílčí cíl :     Podpora preventivního působení v oblasti problémů se záškoláctvím, chováním v dopravě,  pozdními návraty ze školy, útěky, školní šikanování, kyberšikana, krádeže, tabák, krizové situace spojené s násilím, sebepoškozování, rizikové sexuální chování a experimentováním s návykovými látkami .

 

Prostředky k dosažení cíle ve vztahu k dětem :

-         v preventivních programech budou zařazena témata  záškoláctví, kriminality mládeže a prevence alkoholových a nikotinových závislostí, závislostí na omamnou, psychotropní nebo jinou návykovou látku. Páchání protiprávního činu / trestného činu podáváním alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo jiných návykových látek, taktéž jeho distribuce a dielování, chování v dopravě, školní šikanování, kyberšikana, krádeže, rizikové sexuální chování,  krizové situace spojené s násilím, sebepoškozování.

 

Prostředky k dosažení cíle ve vztahu k rodičům :

-         aktualizace nástěnek na dané téma

 

Prostředky k dosažení cíle ve vztahu k pedagogům :

-         aktualizace nástěnek na dané téma

-         proškolení vychovatelů na dané téma

 

 1. Plán preventivních programů, besed aj. akcí pro děti z dětského domova
 2. 1. Dlouhodobé programy

Preventivní programy -  – AZ HELP IČ: 60459131 Radniční 6, 790 55 Vidnava tel. 732484077, e-mail:azhelp.spurny@seznam.cz IČ: 60459131

( certifikováno MŠMT )

Téma: pro pedagogy: Sborovna a metodická pomoc

           Pro děti: Terapie pro děti s experimentací s omamnou, psychotropní nebo jinou návykovou látkou

                                 Vtahy ve skupině

                        

Lektoři :

Lektory jsou zaměstnanci AZ - Help – členové lektorského týmu. Podle akreditačních standardů MŠMT má každý lektor minimálně středoškolské vzdělání humanitního směru, je proškolen v problematice sociálně patologických jevů, má výcvik v krizové intervenci a dále se vzdělává v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, příp. odborných krátkodobých vzdělávacích akcích.

 

Délka trvání:

Bloky trvají 90 minut. CPP AZ Help si vyhrazuje blok zkrátit, příp.rozdělit na 2 části pokud by tato skutečnost byla v souladu se zásadami efektivní primární prevence.

 

Realizace bloků :

V případě realizace bloků ve školských zařízeních je objednavatel ( tedy dětský domov ) povinen zajistit

-         Dostatečnou informovanost pedagogů a žáků o uskutečnění preventivního bloku

-         Samostatnou místnost, kde bude zajištěno nerušení preventivního bloku ( totéž platí i opačně, protože některé techniky využívané v práci s dětmi a mládeži mohou být hlučnější )

 

Lektor sdružení AZ – Help po svém příchodu do zařízení vždy vyhledá metodika prevence. Pokud metodik prevence nebude v daný den přítomen, oznámí objednavatel telefonicky jméno kontaktní osoby, kterou má lektor  v zařízení po svém příchodu kontaktovat. Kontaktní osobě podá lektor v případě zájmu zpětnou vazbu na právě skončené preventivní bloky.

 

Přítomnost pedagogů na besedách :

Účast pedagogů přímo na preventivních blocích v rámci všeobecné primární prevence záleží na zvážení jednotlivých pedagogů, sdružení AZ - Help však doporučuje jejich přítomnost, respektive přítomnost kmenových vychovatelů.

 

Témata v jednotlivých blocích:

 1. blok – Prožitkový program zaměřený na téma „komunikace“ ( nácvik sdělování a přijímání negativní i pozitivní zpětné vazby, formulace, obhajoba vlastního názoru, komunikace v týmu )
 2. blok – Prožitkový program na téma „Vztahy v kolektivu“ ( spolupráce ve skupině, prosazení se v kolektivu, aktuální problémy…)
 3. blok – Diskuze na téma „Droga a já! ( diskuze týkající se osobních postojů k drogám, legislativa )

Preventivní program se uskuteční v průběhu měsíců září a říjen 2018,  březen a červen 2019 . Zodpovídá metodik prevence.

 

 1. 2. Krátkodobé a jednorázové akce

- Adaptační programy – v rámci dlouhodobých pobytových akcí, zodpovídají kmenoví vychovatele a MP

- Beseda na téma „Kriminalita mládeže, právní vědomí“ – Policie ČR ( termín dle dohody )

Zodpovídají kmenoví vychovatele a MP

 

 

 

 

 1. Volnočasové aktivity
 • V zařízení dětského domova v rámci výchovné činnosti jednotlivých rodinných skupin :

                                 –  Hudebně pohybové hry, hra na klavír, kytaru,

                                     flétnu, orfovy nástroje

- Sportovní – kolektivní hry ( fotbal, basketbal, florbal, hokej, vybíjená )

- Celoroční soutěž DUBOVÁČEK (vlastní tvorba a iniciativa dětí)

- Taneční

- Výtvarné a tvořivé

 

 • V zařízení dětského domova v rámci zájmových činností- plánované akce pro všechny děti - zodpovídají kmenoví vychovatele ve spolupráci s dětmi příslušné rodinné skupiny( viz tabulka celoroční plán akcí)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ

 

 

 

 

Vlková

Lazecká, Vlková

Chudíková, Krajíčková

Chudíková, Viceníková

 

 

 

10. 9. 2018

2. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN

 

 

Dlabání dýní

DUBOVÁČEK – Boj o vlajku

Turnaj v basketbale

Vlková, Krajíčková

Viceníková, Chudíková, Ferenzová, Macko

   
 

 

LISTOPAD

 

 

Výroba draků a jejich pouštění

DUBOVÁČEK – ztraceni v listí

Obchůdky s Albertem

Vlková, Krajíčková

Viceníková, Chudíková Ferenzová

Macko

   
 

 

PROSINEC

 

 

Pečení perníkových svícnů

DUBOVÁČEK

Mikulášská nadílka

Vánoce na zámku v Kravařích

Lazecká, Vlková, Krajíčková

Viceníková, Chudíková, Ferenzová, Macko

   
 

 

LEDEN

 

 

Hry na sněhu

 

DUBOVÁČEK

Zimní olympiáda

Kopaná v tělocvičně

Vlková

Lazecká, Vlková

Viceníková, Chudíková, Ferenzová, Macko

 

   
 

 

ÚNOR

 

 

DUBOVÁČEK – zimní olympiáda a krasobruslení

 

KARNEVAL NA LEDĚ

Viceníková, Chudíková, Ferenzová, Macko

 

Vlková, Lazecká, Krajíčková

 

   
 

 

BŘEZEN

 

 

DUBOVÁČEK – stopaři

DUBOVÁ MÁ TALENT

Silový trojboj

Velikonoční výstava

v Kravařích

Viceníková, Chudíková, Ferenzová, Macko

Macko

 

Vlková, Lazecká, Krajíčková

   
 

 

DUBEN

 

 

DUBOVÁČEK – Master chef

Velikonoční beránek

Malování vajíček, pletení karabáčů

Viceníková, Chudíková, Ferenzová, Macko

Vlková, Lazecká, Krajíčková

   
 

 

KVĚTEN

 

 

DUBOVÁČEK dovednostní pětiboj

Kotlíková gulášovka

Atletický čtyřboj

Viceníková, Chudíková, Ferenzová, Macko

Vlková, Lazecká, Krajíčková

Macko

   
 

 

ČERVEN

 

 

DUBOVÁČEK – noční hra

Šipkovaná s brannými prvky a úkoly ze zdravovědy

Viceníková, Chudíková, Ferenzová, Macko

Vlková, Lazecká, Krajíčková