Aktuality

Projekt „PRVNÍ KROK“

Náš dětský domov se zapojil do projektu PRVNÍ KROK, který je financován z EROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH FONDŮ pod operačním pojmem ZAMĚSTNANOST.

Doba realizace projektu je od 1.9.2019 do 31.8.2021.

Hlavním cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení cílové skupiny (mladí lidé žijící v dětských domovech) a napomoci jí připravit se na samostatný život. Projekt si neklade za cíl nahradit již existující aktivity dětských domovů, ale poskytnout mladým lidem další pomoc při jejich sociální i profesní integraci.

 

 

Specifickými cíli projektu je:

Zvýšit sociální a profesní dovednosti s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti, která je potřebná k úspěšnému začlenění do společnosti i na trh práce

Předat praktické informace orientované na trh práce a finanční gramotnost (prevence dluhových pastí)

Vytvořit zdravé přístupy k rodičovství a partnerství ve smyslu prevence před syndromem CAN a prevence sociálně patologických jevů a kriminality - zmírnit důsledky ústavní výchovy a zvýšit připravenost mladých lidí na život ve společnosti

Rozšířit vzdělanostní úroveň, naučit mladé lidi sebepoznání, komunikační dovednosti, jednání s lidmi

Řešit aktuální potřeby mladých lidí netradičními aktivitami, praktickým způsobem je připravit na úskalí samostatné osobní i profesní dráhy (možnost využití tréninkových míst)

Zaměřit se na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, která je vzhledem k prostředí, ze kterého tito mladí lidé pocházejí markantní.

 

Vzdělávací aktivity:

Získání základních sociálních dovedností

Osobnostní rozvoj a sebepoznání - poznání sebe sama, typologie a rozvoj osobnosti, určení potenciálu a příležitostí jedince

Úspěšné jednání s lidmi - základy společenského chování a pravidel, procvičování různých sociálních rolí a situací, telefonování, korespondence a další

Adaptace na životní změny - ucelený soubor rad a doporučení, jak se "osamostatnit", jak si stanovit priority, jak se připravit na změny v životě a jejich zvládnutí

Schopnost prezentace a sebeprezentace - základy komunikačních dovedností, verbální, neverbální komunikace, vyjadřování vlastního názoru, součástí bude rovněž videotrénink

Získání základních profesních dovedností

Orientace na pracovním trhu - mladí lidé se seznámí s možnostmi aktivního hledání pracovního uplatnění, naučí se sestavit životopis, motivační dopis, připraví se na výběrový pohovor a získají další kompetence potřebné k úspěšnému startu na pracovním trhu

Právní minimum - mladí lidé získají základní informace právního minima v oblastech, se kterými se běžně budou setkávat (pracovní smlouvy, kupní a nájemní smlouvy), základy Občanského a trestního práva Finanční minimum

Mladí lidé získají základní informace finanční gramotnosti, naučí se sestavovat osobní rozpočet, plánovat. Prakticky se seznámí se základními pravidly pro investování, půjčky, dluhy, smlouvy. Získají aktuální informace o mzdách a cenách, ke zřízení bankovního účtu, dluhové pasti, půjčkám, lichvě, což napomůže k eliminaci rizika předluženosti, kterou je tato cílová skupina ohrožena

Prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality

Násilí a šikanování, kyberšikana - šikana a trestní právo, šikana a kolektiv, formy kyberšikany, dopady šikany a kyberšikany - psychologické, právní a sociální

Kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování, sexuální delikvence

Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, sekty a sociálně patologická náboženská hnutí - seznámení se s riziky a praktikami těchto skupin, rozlišení mezi sektou a tradičním náboženstvím

Užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu a cigaret), anabolik a medikamentů, netolismus (virtuální drogy), gambling (patologické hráčství), sebepoškozování

Vytváření zdravých přístupů k rodičovství a partnerství - ve smyslu prevence před syndromem CAN (týráním, zneužíváním, zanedbáváním dětí), rozvoj osobnostního potenciálu mladých lidí ve smyslu posílení a nasměrování jejich budoucích partnerských a rodičovských kompetencí

 

Dne 2. a 3. listopadu proběhl tzv. první běh tohoto projektu za účasti 24 dětí z šesti domovů. Mladí lidé se seznamovali s tím, co je bude během dvou let čekat, čemu se naučí a kdo jim se vším pomůže.

Dnes se všichni zabývali osobnostním rozvojem a sebepoznáním.

Holčapek Martin