Aktuality

PROJEKT PRVNÍ KROK

Projekt „První krok“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006243

Doba realizace projektu: 1.9. 2018 – 31.8.2021

 

Hlavním cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení cílové skupiny (mladé lidé žijící v dětských domovech) a napomoci jí připravit se na samostatný život. Projekt si neklade za cíl nahradit již existující aktivity dětských domovů, ale poskytnout mladým lidem další pomoc při jejich sociální i profesní integraci.

 

Specifickými cíli projektu je:

- zvýšit sociální a profesní dovednosti s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti, která je

   potřebná k úspěšnému začlenění do společnosti i na trh práce

- předat praktické informace orientované na trh práce a finanční gramotnost (prevence

dluhových pastí)

- vytvořit zdravé přístupy k rodičovství a partnerství ve smyslu prevence před syndromem    

   CAN a prevence sociálně patologických jevů a kriminality

- zmírnit důsledky ústavní výchovy a zvýšit připravenost mladých lidí na život ve společnosti

- rozšířit vzdělanostní úroveň, naučit mladé lidi sebepoznání, komunikační dovednosti,

jednání s lidmi

- řešit aktuální potřeby mladých lidí netradičními aktivitami, praktickým způsobem je

připravit na úskalí samostatné osobní i profesní dráhy (možnost využití tréninkových míst)

- zaměřit se na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, která je vzhledem k

prostředí, ze kterého tito mladí lidé pocházejí markantní.

 

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé (od 15 let) vyrůstající v dětských domovech (DD) ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kteří se zároveň soustavně připravují na výkon budoucího povolání.

 

 

Bližší informace: Mgr. Jiřina Králová, tel. 603 502 991, jirina.kralova@centruminspirace.eu

 

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.