Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád DD Radkov Dubová 2016

18. 2. 2016

Vnitrni_rad 2016.pdf

 

 

Vnitřní řád

Dětského domova a Školní jídelny

Radkov – Dubová 141 příspěvkové organizace

domov.png

 

Ing.Daniel Viceník

ředitel DD a ŠJ

Radkov – Dubová 141 2

 

Obsah:

1. Charakteristika a struktura zařízení:

1.1. Název zařízení, adresa a telefonní číslo

1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění

1.3. Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů

1.4. Personální zabezpečení

1.5. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu

2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí

2.1. Odpovědnosti pracovníků

2.2. Přijímání dětí do DD

2.3. Postup při přemísťování dítěte z DD a zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení

2.3.1. Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení a smluvní pobyt zletilých

2.4. Propouštění dětí

2.5. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení

3.1. Organizace výchovných činností

3.2. Organizace vzdělávání dětí

3.3. Organizace zájmových činností

3.4. Systém prevence sociálně patologických jevů

4. Organizace péče o děti v dětském domově

4.1. Zařazení dětí do rodinných skupin

4.2. Ubytování dětí

4.3. Materiální zabezpečení

4.4. Finanční prostředky dětí

4.5. Systém stravování

4.6. Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení

4.7. Postup v případě útěku dítěte ze zařízení

5. Práva a povinnosti dětí

5.1. Systém hodnocení a opatření ve výchově

5.2. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc

5.3. Organizace dne ( pracovní dny, volné dny)

5.4. Pobyt dětí mimo zařízení

5.4.1. Vycházky

5.4.2. Pobyt u rodičů či jiných osob

5.4.3. Přechodné ubytování mimo zařízení

5.5. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami

5.6. Spoluspráva dětí

5.7. Podmínky zacházení dětí s majetkem dětského domova

5.8. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení

5.9. Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům

6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu

7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení

7.1. Vydání rozhodnutí

7.2. Způsob odvolání

8. Postup při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví

8.1. Zdravotní péče a zdravotní prevence

8.2. Prevence rizik při pracovních činnostech

8.3. Postup při úrazech dětí

8.3.1. Záznam o úrazu

8.3.2. Hlášení úrazu

8.4. Postup při onemocnění dětí

8.5. Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami,postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

8.5.1. Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami

8.5.2. Postup při sebepoškozování dítěte nebo sebevražedném pokusu

8.5.3. Postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo

vlastní

8.6. Postup při agresivitě dítěte

9. Závěrečná ustanovení

 

Příloha.1. – Organizace dne Dětského domova a Školní jídelny, Radkov – Dubová 141 4

 

1. Charakteristika a struktura zařízení

1.1. Název zařízení, adresa, právní forma, IZO, IČO, PSČ, telefonní číslo:

Dětský domov a Školní jídelna, Radkov – Dubová, č. 141, příspěvková organizace

Identifikátor zařízení: 600 026 728

IČ: 47 813 563

PSČ: 747 84

Tel.: 556 309 062, Fax.: 556 309 063

e-mail:,  dd.dubova@tiscali.cz

http:// www.dd-radkov.eu.

Zřizovatel

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70 890 692.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem dětského domova je ředitel jmenovaný radou kraje po předchozím souhlasu MŠMT. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Ředitel řídí a plní povinnosti vedoucího organizace. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti v plném rozsahu.

Zástupcem statutárního orgánu je finanční referent, který zajišťuje plné zastupování ředitele ve všech jeho pravomocech.

1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění

Dětský domov a Školní jídelna sdružuje:

a) Dětský domov s kapacitou 40 lůžek: IZO 150 068 999

b) Školní jídelnu s kapacitou 100 jídel: IZO 110 006 127

 

Dětský domov a Školní jídelna je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem.

Školní jídelna je součástí dětského domova a zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců. 5

 

Organizační struktura školského zařízení

 

ředitel

statutární orgán

   

ekonomka

zást.stat.orgánu

vedoucí vychovatel ved.š.jídelny soc.pracovice
správce, údržba vychovatelé

asistenti

pedagogů

kuchařky  
topič 50% PÚ        
uklízečka        
topič 50% PÚ        

 

1.3. Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů

 

Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní péče.

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Hlavním úkolem dětského domova je celoroční nepřetržitá výchova a vzdělávání dětí, které zde byly umístěny na základě rozhodnutí soudu. Při výchově musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na věk dítěte.

Úkolem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Zmírňovat a postupně odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilým osobám, zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen dětem), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově o předběžném opatření náhradní výchovnou péči.

Náhradní výchovnou péči je nutno vést v zájmu zdravého vývoje dítěte, při zajištění řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče.

Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření i zletilým nezaopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením, tzv. „Dohodu o prodloužení pobytu v zařízení“.

Dětem je poskytováno plné přímé zaopatření, a to:

- stravování, ubytování a ošacení.

- učební potřeby a pomůcky.

- úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání.

- úhrada nákladů na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonnými zástupci dítěte

- kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení.

- úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

 

Dále dětem a nezaopatřeným osobám mohou být podle rozhodnutí ředitele dále hrazeny:

- potřeby pro využití volného času a rekreaci.

- náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost.

- náklady na soutěžní akce, rekreace.

- náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

 

Školní jídelna se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č.107/ 2005 Sb. v platném znění o školním

stravování. 7

 

1.4. Personální zabezpečení

Statutárním orgánem je ředitel zařízení, který je jmenován radou Moravskoslezského

kraje. Ředitel jedná jménem organizace a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními

předpisy.

Zástupcem statutárního orgánu je ekonomka, která zastupuje ředitele v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.

Ekonomka je nadřízena všem nepedagogickým – správním zaměstnancům.

Pedagogické pracovníky, kteří vykonávají výchovnou, pedagogicky psychologickou

a speciálně pedagogickou činnost s dětmi, řídí vedoucí vychovatelka.

1.5. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu

Spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu zajišťuje ředitel, sociální pracovnice a vychovatelé. Vztahy s rodiči svěřených dětí se vždy musí odehrávat na bázi rovnocenného partnerství. Pracovníci zařízení nemají právo zneužívat informací z písemných materiálů o dítěti, ale jednat vždy v zájmu dítěte.

Hlavním zájmem dítěte je udržení osobních kontaktů s rodinou, pokud tato není zbavena rodičovských práv. Zásah proti tomuto zájmu je povolen pouze v případě zjevného porušení běžných norem (opilost, vliv drog apod. u rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu), v takovémto případě, nedojde – li k domluvě, má vychovatel právo zavolat Policii ČR a řešit situaci za její asistence (§ 15 – 17 zákona 379/2005). O této situaci pak musí vést zápis.

Rodiče a rodinní příslušníci mají právo k návštěvě dítěte, nesmí však zásadně komplikovat zaběhnutý režim dne a povinnosti dětí. Všechny návštěvy rodinných příslušníků musí být zapsány v Knize návštěv a to i v případě, že se rodič z jakéhokoliv důvodu s dítětem nesetká.

Na vycházky s některým z rodinných příslušníků může vychovatelka pustit děti, u nichž má ze zkušenosti určitou záruku ze strany rodiče, vždy však musí vyplnit a nechat podepsat Prohlášení, v němž jsou uvedeny veškeré náležitosti k přebrání zodpovědnosti. Případný pozdní návrat či jiné závažné skutečnosti musí být zaznamenány v Knize denní evidence.

Pobyt dětí u osob odpovědných za výchovu delší než jeden den může být nezletilým povolen po splnění těchto náležitostí – písemná žádost odpovědné osoby, písemný souhlas s pobytem místně příslušné sociální pracovnice, souhlas ředitele.

Rodič má právo na informace o svém dítěti, zvláště pak na zdravotní a týkající se závažnějších životních rozhodnutí a oslovený kompetentní pracovník DD má povinnost tyto informace v patřičném rozsahu a věrohodně podat. Stejně tak má rodič právo na informace o školním prospěchu, popřípadě o chování dítěte v DD, ve škole a při dalších činnostech. Trvá-li rodič na tom, má právo tyto informace dostat i písemnou formou. 8

 

2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí

2.1. Odpovědnost pracovníků

Přijímání, přemisťování a propouštění dětí je v kompetenci ředitele zařízení, popřípadě jeho zástupce při dodržení níže uvedených podmínek.

Sociální pracovnice organizačně i fakticky zajišťuje sociální servis po dobu pobytu dítěte v DD a nabídku pomoci dětem po propuštění z DD v dospělosti či po ukončení profesní přípravy (spolupráce s pracovníky sociálně právní ochrany dětí, sociálními kurátory, domy na půl cesty, obecními úřady a dalšími podle specifické potřeby). Na této pomoci se mohou podílet i vychovatelé.

2.2. Přijímání dětí do DD

Děti jsou do našeho zařízení přijímány pouze na základě rozhodnutí soudu. Soud je oprávněn podle §971 Občanského zákoníku dítě umístit do ústavní výchovy. Soud může umístit dítě do zařízení nejdéle na dobu 3 let (viz § 972 Ob. Zák.), po té dochází k přezkoumání důvodů zařazení do ÚV. Zařazení může být pak prodlouženo o další 3 roky, ale i přesto je soud povinen nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, zda trvají důvody pro nařízení tohoto opatření nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči.

Nově zařazené dítě musí mít

a. osobní list

b. rodný list

c. občanský průkaz ( starší 15 let )

d. cestovní pas

e. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu

f. průkaz zdravotní pojišťovny

g. očkovací průkaz

h. komplexní diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti

i. pravomocné rozhodnutí soudu

j. školní dokumentaci, včetně posledního vysvědčení a návrhu klasifikace za dobu pobytu v diagnostickém ústavu

k. výpis z katalogového listu a případně léky, které soustavně užívá.

l. osobní věci dítěte

 

Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně.

Nové dítě přijímá sociální pracovnice. Tuto okolnost neprodleně oznámí řediteli, případně vedoucí vychovatelce. Sociální pracovnice zjistí, zda dítě má potvrzení o bezinfekčnosti a zajistí včasné vstupní vyšetření dítěte u příslušného dětského lékaře. Vychovatelé pak zajistí vše potřebné pro pobyt dítěte ve skupině (tj. místo na jeho pokoji, osobní skříňku a věci osobní potřeby, včetně potřebného ošacení a dalšího vybavení).

Sociální pracovnice ohlásí příchod dítěte do školy a do školy první den zajistí doprovod příslušný vychovatel. 9

 

Ředitel domova ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou rozhodne o předběžném zařazení dítěte do rodinné skupiny, kdy je přihlédnuto k rodinným vazbám. O definitivním zařazení rozhodne pedagogická rada.

Začlenění dítěte do rodinné skupiny provede pedagogický pracovník, vychovatel, který dítě seznámí s ostatními dětmi, s Vnitřním řádem DD, poučí dítě o bezpečnosti, seznámí s právy a povinnostmi.

Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných důvodů.

2.3. Postup při přemísťování dítěte

Přemísťování dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy se uskutečňuje vždy na základě písemného souhlasu příslušného diagnostického zařízení dle zákona č.109/2002 Sb. § 5 odst. 9., na základě:

- vlastního podnětu nebo odůvodněné písemné žádosti zařízení

- žádosti osoby odpovědné za výchovu dítěte

- žádosti dítěte

- orgánu sociálně – právní ochrany dětí

 

Důvodem může být žádost osob odpovědných za výchovu o přemístění blíže k jejich bydlišti.

2.3.1. Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení a smluvní pobyt zletilých

Plnoleté nezaopatřené osobě, která řádně neukončila započatý učební obor na příslušném učilišti příp. střední škole, nejdéle však do 26 let věku, je umožněno na základě písemné žádosti sjednat smlouvu mezi klientem a dětským domovem dle zákona č.109/2002 Sb.

Smlouva o setrvání v péči dětského domova má náležité právní aspekty, zavazuje jak dětský domov, tak klienta k právním úkonům oboustranně k plnění.

Dítěti, které se propouští z DD a ŠJ v plnoletosti, se poskytuje věcná pomoc

nebo jednorázový peněžitý příspěvek dle zákona č.109/2002 Sb., § 33, v hodnotě nejvýše 25 tis. Kč.

Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně – právní ochrany dětí poskytne poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací.

2.4. Propouštění dětí

Propustit dítě z DD lze jen v následujících případech:

- byla- li zrušena pravomocným rozsudkem ústavní výchova nebo zrušeno předběžné opatření o ústavní výchově

- dovrší-li dítě 18 let věku, popř. 19 let věku při prodloužení ÚV soudem, nepřistoupilo-li na uzavření dohody s DD a ŠJ Radkov – Dubová o setrvání v péči DD a ŠJ Radkov- Dubová do ukončení přípravy na povolání

- vypoví-li plnoleté dítě dohodu o setrvání v péči DD a ŠJ Radkov- Dubová do ukončení přípravy na povolání

- vypoví-li DD dohodu o setrvání v péči DD a ŠJ Radkov – Dubová do ukončení přípravy na povolání

- ukončilo-li plnoleté dítě přípravu na povolání

- byla-li diagnostickým ústavem vydána umístěnka k přemístění dítěte do jiného zařízení

Propuštění dítěte z DD a ŠJ Radkov – Dubová oznámí sociální pracovnice

písemně orgánu sociálně právní ochrany, příslušnému soudu, osobám odpovědným za

výchovu a Dětskému diagnostickému ústavu v Bohumíně.

Sociální pracovnice ve spolupráci s vychovatelem zabezpečí vyrovnání

pohledávek mezi dítětem a DD. Dětský domov vybaví dítě osobními věcmi, obuví

a ošacením, které dítě užívalo před propuštěním z DD.

2.5. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi

 

Dětský domov spolupracuje s:

- Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

- Dětským diagnostickým ústavem v Bohumíně

- Státním zastupitelstvím v Opavě

- Obecním úřadem v místě DD

- Orgány sociálně-právní ochrany dětí podle příslušného místa trvalého přihlášení dítěte

- Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vítkově a Opavě

- Smluvními obvodními lékaři, dětskými pediatry, speciálními zdravotními zařízeními

- MŠ v Radkově, ZŠ ve Vítkově, ZŠ v Melči, středními školami, které děti navštěvují

 

Spolupráce s Krajským úřadem je přesně vymezena na základě zřizovací listiny

- ZL/199/2001 a jejími dodatky a Zásadami vztahů kraje k příspěvkové organizaci.

Spočívá ve spolupráci s dětským domovem při výběru vhodných dětí k umístění do

pěstounských rodin.

Spolupráce s DDÚ, ZŠ, a ŠJ, Bohumín – Šunychl, spočívá v oblasti umísťování,

přemísťování dětí a řešení výchovných problémů dětí a konzultací k programu rozvoje

osobnosti dítěte.

Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí spočívá:

- v provádění dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy v zařízení

- v kontrole povinné dokumentace včetně rozsudků o nařízení či zrušení ÚV

- v prověřování, zda rozhodnutí a postupy ředitele zařízení odpovídají zákonům a jiným právním předpisům

- v kontrole nezákonného pobytu dítěte v zařízení

 

Spolupráce s MŠ, ZŠ a středními školami spočívá v přímém kontaktu

vychovatelů s vyučujícími při řešení výchovných problémů, při podávání informací

o prospěchu dětí na třídních schůzkách a při výběru a volbě povolání.

S orgány sociálně – právní ochrany dětí spolupracuje zařízení od přijetí dítěte

do péče dětského domova až do odchodu dítěte ze zařízení.

Sociální pracovnice OSPOD pravidelně, každé čtvrtletí, navštěvují dítě 11

 

v zařízení. Konzultují s ním jeho problémy a pomáhají řešit situaci při jeho odchodu

z dětského domova. Vydávají písemné vyjádření k pobytu dítěte u osob odpovědných

za výchovu a kontrolují styk rodičů s dětmi.

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou spočívá v poskytování

odborné pomoci v oblasti řešení výchovně – vzdělávacích problémů jednotlivých dětí.

Spolupráce s lékaři a speciálními zdravotnickými zařízeními je zaměřena na

poskytování lékařské péče v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a další

odborné péče.

¨ 3. Organizace výchovně vzdělávací činností v zařízení

3.1. Organizace výchovných činností

Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je rodinná skupina. Výchovnou činnost ve skupinách zajišťují stálí vychovatelé, kteří působí na děti ve vzájemné součinnosti za podpory asistentů pedagogů.

Základním dokumentem výchovné práce je Roční plán výchovně vzdělávací činnosti na daný školní rok, ze kterého pak vychovatelé zpracovávají konkrétní měsíční a týdenní plány. Volnočasové aktivity se také řídí přáním dětí.

Rodinná péče vychází z požadavků stanovených Programem rozvoje osobnosti dítěte. Je realizována v zájmu rozvoje osobnosti dítěte s přihlédnutím k jeho věku a individuálním předpokladům. Úkoly a cíle navazují vždy na další období a mají vzestupnou tendenci výchovy.

Tento plán je dvakrát ročně písemně zhodnocen a po období školního roku je součástí osobního listu dítěte.

Výchova v DD je zaměřena na účelnou organizaci dne a režim rodinné skupiny. Zařízení zajišťuje dětem optimální výchovu a vzdělání, které je úměrné mentálním možnostem jednotlivých dětí, příjemné a hygienické bydlení, náležité stravování, vkusné ošacení a dostatečné množství osobních potřeb.

Výchovná činnost probíhá odděleně ve stanovených rodinných skupinách, za stále účasti příslušného vychovatele, podle měsíčních plánů služeb vychovatelů.

O jednotlivých výchovných činnostech v rodinných skupinách je veden záznam ve výchovných denících, chronologicky podle časového sledu.

Převážná část pracovní doby asistentů pedagogů se uskutečňuje v nočních hodinách, kdy jeden asistent nepřetržitě kontroluje západní křídlo a druhý severní křídlo. Asistentky vychovatele zajišťují doprovod dětí do ZŠ a k autobusům.

Práci vychovatelů a asistentů pedagogů řídí a organizuje vedoucí vychovatelka.

Porady vychovatelů se uskutečňují se 1x za 14 dní. Jsou zde projednávány

aktuální problémy ovlivňující pedagogickou činnost a pravidelný chod domova.

V době prázdnin je v zařízení provoz upraven a zaměřen na rekreační ,zájmovou

a sportovní činnost.

3.2. Organizace vzdělávání dětí

Všechny děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. 

Do základních škol chodí děti samostatně, v odůvodněných případech zajišťují doprovod asistentky vychovatelů.

Děti předškolního věku chodí do místní Mateřské školy v Radkově. Spolupráce se školkou je dlouhodobě na velmi dobré úrovni.

Převážná část dětí je vyučována na Masarykově základní škole v Melči, ostatní děti navštěvují Základní školu ve Vítkově, nám. J. Zajíce, kde jsou vyučováni podle osnov pro zvláštní nebo pomocnou školu. Vřazení těchto dětí doporučuje PPP.

Všichni žáci, kteří ukončí povinnou školní docházku, jsou zařazeni podle vlastního výběru a se souhlasem zákonných zástupců na příslušné učiliště či střední školu, kde se učí ve vybraném oboru.

Vychovatelé docházejí pravidelně na konzultace do škol, které děti navštěvují. O návštěvách škol vedou evidenci v deníku rodinné skupiny. Výchovné problémy jsou řešeny společně na pedagogických poradách. Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají písemnou formou vychovatelé.

3.3. Organizace zájmových činností

Zájmová činnost dětí se realizuje v kroužcích, které nabízí DD a kroužcích organizovaných školou. Z hlediska integrace našich dětí je zde možnost zapojení do zájmové činnosti i mimo DD. Výběr kroužku je odvislý od zájmu konkrétního dítěte.

Děti jsou vedeny ke smyslupnému využití volného času.

Zájmové kroužky v DD:

- sportovní

- taneční

- kondiční TV

- výtvarný a dovedných rukou

- vaření

 

Zapojení dětí mimo DD:

- mažoretky, taneční kroužek, pěvecký kroužek - ZŠ Vítkov,

- taneční kroužek – Středisko volného času Opava

- informatika, přírodovědný kroužek, florbal, country tanec - ZŠ Melč

 

Zázemí dětského domova je zcela výjimečné pro sportovní činnost, především díky velkému zámeckému parku, ve kterém jsou k dispozici hřiště pro různé sporty. V zimním období přibývá k uvedeným sportovním možnostem ještě zamrzlá plocha zámeckého rybníka, který leží hned vedle budovy dětského domova.,

Děti jsou vedeny k péči a ochraně životního prostředí v přilehlém zámeckém parku. Jde o jednu z mnoha forem přípravy na jejich samostatný život.

Do systému prevence patří Minimální preventivní program i pravidelné jednorázové aktivity s různým zaměřením – kulturním, sportovním, tanečním, turistickým apod.

Při všech pracovních a sportovních činnostech má pedagogický pracovník neustálý přehled o dětech, které v dané chvíli patří do jeho přímé péče.

3.4. Systém prevence sociálně patologických jevů

Se řídí dle platných pokynů MŠMT. V zařízení je ustanoven metodik prevence, který:

- vypracovává Minimální preventivní program zařízení a projekt jeho realizace.

- provádí školení dětí i pedagogických pracovníků.

- spolupracuje s regionálním koordinátorem a preventistou.

13

 

Hlavním smyslem primární prevence v našem zařízení je zvýšená odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Bez součinnosti všech pedagogických pracovníků je vytčený cíl nedosažitelný.

Proto je nutné:

- získat důvěru dítěte a naučit se mu naslouchat.

- naučit se s dítětem o alkoholu, drogách a ostatních sociálně patologických jevech otevřeně hovořit.

- předcházet nudě.

- pomáhat dítěti přijímat hodnoty, které mu usnadní odmítat drogy.

- vytvořit podnětné, skoro až rodinné prostředí.

- pomoci dítěti vyhnout se nevhodné společnosti a najít mu podněcující skupinu mladých lidí k sportovním, tanečním, hudebním a jiným pozitivním aktivitám.

- posilovat sebevědomí dítěte.

- jednotné působení všech pedagogických pracovníků je samozřejmou nutností.

- pravidelně informovat v Zámeckých novinách o škodlivosti drog.

- názorně dětem ukazovat příklady zdravého a moderního životního stylu za použití stimulačních her, při kterých se řeší fiktivní situace.

 

4. Organizace péče o děti v dětském domově

4.1. Zařazení dětí do rodinných skupin

 

Základní organizační jednotkou je rodinná skupina, kterou má v souladu s ustanovením § 4 odst. 6, zákona č.109/2002 Sb. tvořit nejméně šest a nejvíce osm dětí.

Děti jsou rozděleny do pěti rodinných skupin. Určujícím činitelem jsou sourozenecké vazby, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců. O zařazení do skupin rozhoduje ředitel dětského domova. Své rozhodnutí konzultuje s vychovateli na pracovních schůzkách.

O každou rodinnou skupinu se starají dva stálí vychovatelé. Po příchodu dětí do zařízení provádí vychovatel začlenění dítěte do skupiny a jeho individuální adaptaci. Dítě je seznámeno s prostorami zařízení, se svým umístěním na ložnici a s ostatními dětmi rodinné skupiny. Vychovatel mu rovněž zajistí ošacení, věci denní potřeby a další vybavení.

4.2. Ubytování dětí

Celková kapacita dětského domova v současné době je čtyřicet dětí.

Společenské místnosti rodinných skupin jsou vybaveny moderním nábytkem, televizorem a přehrávačem DVD, počítačem s přístupem na internet. Kuchyňky jsou

vybaveny kuchyňským nábytkem, základním nádobím pro přípravu jednoduchých jídel a elektrospotřebiči.

Děti jsou ubytovány v patnácti ložnicích. Deset ložnic je třílůžkových a pět dvojlůžkových. Pokoje jsou vybaveny dle §3 vyhlášky č.334/2003 Sb. a §5 vyhlášky č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školských zařízení.

Ke standardnímu vybavení ložnic dětí patří válendy, úložný prostor pro

lůžkoviny, psací stůl, lampička, židle, noční stolek, uzamykatelná skříň pro osobní

věci dětí. Pokoje si děti mohou vyzdobit podle svých představ a svého přání po 14

 

konzultaci s vychovateli rodinných skupin. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení

s věcmi, které jsou součástí interiéru.

4.3. Materiální zabezpečení

 

Dětský domov poskytuje dětem s nařízenou ústavní výchovou a nezaopatřené osobě i po ukončení ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let, plné zaopatření – dle §2 odst. 8,9,10 zákona č.109/2002 Sb.

V rámci přímého zabezpečení je dětem poskytováno:

a) stravování, ubytování a ošacení,

b) učební potřeby a pomůcky,

c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělání,

d) úhrada nákladů na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické potřeby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonnými zástupci dítěte,

e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,

f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy

 

Dále mohou být dětem hrazeny:

a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,

b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,

c) náklady na soutěžní akce, rekreace,

d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

 

Vychovatelé nakupují dětem nové oblečení podle potřeby a dle stanoveného finančního

limitu. Sledují úroveň oblékání a vedou děti k hospodárnému nakládání s veškerým

spotřebním materiálem. Podle míry samostatnosti a schopnosti si děti mohou nakupovat

ošacení samy po dohodě s vychovatelem.

4.4. Finanční prostředky dětí

Pravidelným příjmem dítěte je kapesné, které je poskytováno z prostředků dětského domova dle §31 odst.1 až 4 zákona č.109/2002 Sb. Děti samy hospodaří s kapesným, vychovatel vede záznam o vyplaceném kapesném, který je podepsán dítětem. Vychovatel má podepsanou hmotnou odpovědnost za svěřené peníze a je pravidelně kontrolován vedením DD.

Sirotčí důchod je po odečtení předepsaných nákladů na úhradu péče

(viz § 27, odst.1, 2 a § 29 odst.1 zákona č.109/2002 Sb.) ukládán na osobní účet

dítěte ( VK).

V DD je vedena přesná evidence vkladních knížek, za kterou zodpovídá ředitel

DD. Dalším příjmem dětí je výživné - placeno rodiči, které je také ukládáno na

vkladní knížku.

4.5. Systém stravování

Stravování dětí je zajišťováno dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů ve společné jídelně. Za úsek stravování je zodpovědná vedoucí stravování, zodpovídá za pestrost stravy a zdravou výživu. Školní jídelna zajišťuje pitný režim pro celý domov.

Příprava a výdej stravy se řídí předepsanými normami a hygienickými předpisy a probíhá vždy pod dohledem příslušného pedagogického pracovníka. 15

 

Stravování je zajišťováno ve společné jídelně dětského domova.

Strava je zajištěna pětkrát denně, pro děti, které dovršily patnácti let, je zajištěna

šestkrát denně, jedná se o druhou večeři, která se vydává ve 20:00-20:30 hod. ve cvičné kuchyňce.

Děti si mohou připravovat jídla ve cvičné kuchyňce v rámci rodinné skupiny nebo individuálně v souladu s Programem rozvoje osobnosti dítěte. Podílí se na sestavení jídelníčku během víkendu, kdy si stravu zajišťují samy za vedení vychovatele.

4.6. Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče

v zařízení

K dočasnému přerušení poskytování péče v DD a ŠJ může dojít v DD a ŠJ jen ve zcela výjimečných případech, a to v případě uvalení vazby na dítě nebo výkon trestu odnětí svobody dítěte, které patří do evidence DD a ŠJ. V tomto případě neposkytuje DD a ŠJ dítěti plné přímé zaopatření.

K omezení poskytované péče v DD a ŠJ může dojít v případě hospitalizace dítěte. Z poskytovaného přímého zaopatření pozbývá dočasně účinnost stravování, ubytování, částečně ošacení a úhrada nákladů do sídla školy.

V době, kdy je pobyt dítěte v zařízení přerušen pobytem u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, po předchozím písemném souhlasu sociální pracovnice OSPDu, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá (zákon č.333/2012 Sb. § 2 odst.8).

4.7. Postup v případě útěku dítěte ze zařízení

Při útěku dítěte vychovatel konající službu nahlásí danou situaci řediteli a sociálnímu pracovníkovi.

Po prověření skutečností , zda je dítě skutečně nebo se nevrátilo ve stanovenou dobu,nahlásí vychovatel popř. sociální pracovník ihned útěk dítěte Policii ČR v místě sídla DD Radkov – Dubová neprodleně na:

Policii ČR Vítkov, číslo 556 300 333, nebo na číslo 158

O útěku informujeme rovněž osoby odpovědné za výchovu.

Dále je nutno nahlásit:

- popis dítěte

- věk

- ošacení, které mělo dítě na sobě v době útěku

- počet dětí na útěku

- předpokládaný směr útěku a další dostupné informace pro potřebu PČR

- vypsat protokol o útěku v programu EVIX a záznam do noční knihy

- telefonicky se domluvit s PČR na výslechu

- následně útěk oznámit zákonným zástupcům dítěte a příslušným sociálním

 

pracovníkům.

Pokud nebude dítě zadrženo, je vychovatel povinen vždy před předáním dětí

asistentkám vychovatele:

- vypsat protokol o útěku.

- napsat zprávu o útěku s uvedením důvodu proč a jak k útěku došlo, zprávu poté předat vedoucímu vychovateli.

16

 

 

- telefonicky se domluvit s PČR Vítkov na výslechu.

- vychovatel vypíše soupis ošacení, které mělo dítě v době útěku na sobě.

- útěk dítěte i jeho návrat z útěku nahlásí sociální pracovnice do tří dnů příslušné pracovnici sociálně právní ochrany dětí.

 

V případě, že dojde k navrácení dítěte z útěku, je službu konající vychovatel

povinen:

- provést odhlášení dítěte na PČR Vítkov

- provést zápis noční knihy, s uvedením data a jména osoby, jíž bylo odhlášení sděleno, s podpisem vychovatele, který odhlášení provedl.

- po zadržení je dítě převezeno zpět do zařízení pedagogickým pracovníkem a poté je odhlášeno z útěku. Následně je podrobeno výslechu příslušníkem policie ČR za účasti pedagogického pracovníka.

- provést potřebná hygienická a protiepidemická opatření a zajistit bezodkladnou zdravotní péči, vyžaduje-li to zdravotní stav dítěte.

- provést kontrolu ošacení dítěte, případně odepsat z karty ztracené ošacení.

- Neprodleně nahlásit návrat z útěku zákonným zástupcům a příslušné pracovnici sociálně právní ochrany dětí.

 

5. Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení:

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo:

a) zajištění plného přímého zaopatření,

b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,

c) na respektování lidské důstojnosti,

d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců,

e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami,

f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,

g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu,

h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených zákonem,

i) obracet se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně–právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat,

j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají, názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti,

k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,

l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,

m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek,

 

 

 

n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv,

o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka i návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy podle § 21 odst. 1 písm. e) nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost,

p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených zákonem,

 

q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem neintegrace

dítěte do rodiny a společnosti.

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost:

a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení,

b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno,

c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,

d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost. Doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány,

e) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

5.1. Systém hodnocení a opatření ve výchově

Denní hodnocení dětí- komunita, probíhá každý den ve večerních hodinách na

klubovně příslušné rodinné skupiny. Vychovatel vyhodnotí činnost každého dítěte ve skupině. Vyzvedne kladné činy a vytkne záporné jevy. Ve skupině je nutno provést rozbor negativních činů a společně hledat cestu k nápravě.

Před večerkou vychovatel uskuteční pravidelné komunitní hodnocení činnosti

a chování dětí ve své RS. Děti se mohou k jednotlivým činnostem vyjádřit.

V případě hrubého porušení vnitřního řádu může být dítěti sníženo kapesné o 1/3.

Tedy na částku nejméně dvě třetiny z níže uvedené částky podle zákona č.109/2002 Sb.,

§ 31, odst. 1 písm. a) až d).

Za hrubé porušení vnitřního řádu se považuje:

- fyzické napadání jiných dětí

- útěk

- krádež

- kouření v prostorách budovy dětského domova

- sexuální obtěžování

- šikanování

- vulgární vyjadřování

18

 

 

- úmyslné poškozování majetku, zařízení

- opakované pozdní návraty ze samostatné vycházky

- trvalé nerespektování pokynů vychovatelů a zaměstnanců dětského domova

- aplikace drog v areálu domova

 

Výše uvedené hrubé porušení vnitřního řádu provinilým dítětem bude řešeno individuálně kmenovým vychovatelem v součinnosti s ředitelem a vedoucím vychovatelem. S přijatým opatřením podle § 21 zákona č.333/2012 Sb. bude seznámeno provinilé dítě prostřednictvím záznamu o výchovném opatření a následně i ostatní vychovatelé na pravidelných poradách vychovatelů konaných co 14 dnů.

Naopak vychovatel při hodnocení dne vyzvedne níže uvedené skutečnosti:

- respektování vnitřního řádu

- slušné jednání a vystupování k ostatním dětem

- respektování pokynů vychovatelů

- dodržování dohodnutých pravidel

- úklid osobních věcí ve skříňkách, na pokojích apod.

- slušné chování v jídelně

- dodržování slušného chování na autobusové zastávce i v autobuse

- slušné jednání a vystupování na veřejnosti

- slušné jednání a vystupování ke všem pracovníkům zařízení i mimo něj

- podíl na práci pro dětský domov – úklid v parku, večerní úklid v domově apod.

- aktivní přístup k přípravě na vyučování

- zapojení se do všech činností, které jsou v plánu dne

 

Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti nebo

nezaopatřené osobě podle § 21 odst.1

a) odňata výhoda udělená podle odstavce 3,

b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

c) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem,

d) s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob zodpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců.

 

Tato opatření lez ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.

Za mimořádnou snahu a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být

dítěti nebo nezaopatřené osobě podle § 21,

a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1,

b) udělena věcná nebo finanční odměna,

c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném zákonem,

d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda

 

Opatření přijatá podle odstavce 1 a 2 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte.

5.2. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 19

 

Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření,

náleží kapesné dle ( zákon č.109/2002 Sb., § 31 odst. 1 až 5 ) jehož výše činí nejvíce:

a) 60 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 180 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c) 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,

d) 450 Kč, jde-li o dítě starší 15 let do 26 let věku,

 

nejméně však dvě třetiny částky podle písmen a) až d).

Za období kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je

dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného.

Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu

vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Vypočtená částka se zaokrouhlí na

desetikoruny směrem nahoru.

Kapesné nenáleží dítěti rovněž za dny, kdy je v péči jiné osoby se souhlasem

OSPOD včetně dne příjezdu a odjezdu.

Kapesné se v rámci limitů stanovených v odstavci 1 rozlišuje v jednotlivých případech

podle výchovných hledisek stanovených v tomto vnitřním řádu, tzn., že při hrubém porušení vnitřního řádu (viz. bod 5.1.) může být sníženo o 1/3.

Žádanku na kapesné vypisuje skupinový vychovatel a předává ji vedoucí vychovatelce,

která jednotlivé návrhy posoudí a předá pokladní, která vydá peníze.

V den kapesného připíše vychovatel částku do peněžního deníku a nechá každé dítě

nahlédnout do pokladní dokumentace. Dítě potvrdí svým podpisem, že kapesné převzalo.

Osobní dary:

1. Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, poskytuje zařízení osobní dary

k narozeninám, k jiným obvyklým příležitostem, a to až do výše odpovídající částce

uvedené v § 27 odst. 2 za kalendářní rok.

2. Osobní dar podle odstavce 1 lze poskytnout dětem též formou peněžitého příspěvku,

pokud se jedná o děti, které plně respektují vnitřní řád.

3. Osobní dary se podle odstavce 1 poskytují dětem podle věku dítěte, výchovných

hledisek stanovených vnitřním řádem a délky pobytu dítěte v zařízení v průběhu

kalendářního roku.

Dítě převzetí daru potvrdí svým podpisem na dokladu předloženém pokladní

k vyúčtování.

Stanovení osobních darů v následujících nejvyšších hodnotách: 20

Věk dítěte

Hodnota daru k narozeninám

Hodnota daru k vánocům

Výše daru

k svátku

Hodnota osobního daru celkem za kalendářní rok

Do 6 let

800,- Kč

800,- Kč

140,- Kč

1740,-Kč

Od 6 do 15 let

1000,- Kč

1000,- Kč

140,-Kč

2140,-Kč

Od 15 let a více

1150,- Kč

1150,- Kč

150,-.Kč

2450,-Kč