Historie a zřízení DD

Historie do roku 1945

V roce 1774 byl severně od zříceného hradu Vikštejn, uprostřed osady Dubová, dříve Horní Vikštejn, postaven nový zámek.Cesta k němu byla vysázena lípami od obce Radkov, dnes známá lípová alej.
Na zámku se vystřídalo mnoho majitelů, vesměs živořící venkovské šlechty. Rozkvětu se zámek a jeho hospodářství, dočkal až po zakoupení panství hrabětem Razumovským a jeho manželkou hraběnkou Marií rozenou Wiener z Weltů v roce 1884.
Nový majitel panství neustále rozšiřoval. Zejména zakoupením panství Melečského a získáním lázní Jánské koupele. Vlastnil domy v Opavě, pily, mlýny a pivovary. Zasloužil se o postavení a opravy škol v Melči, Radkově a Dolních Životicích. Štědře dotoval kostely v širokém okolí, zejména jejich opravy a jejich výstavbu. Prostí lidé jej dle dochovaných pramenů milovali.
V období prvorepublikového Československa byla budova Radkovského zámku stále majetkem a sídlem rodu Razumovských. Tomuto patřila nejen budova, ale celá řada polností a lesů v okolí vesnice. V době okupace se rod Razumovských přihlásil k Velkoněmecké říši. Zámek byl v této době i krátkou dobu využíván jako lazaret pro německé vojáky raněné na frontách druhé světové války.
Spoustu dalších zajímavých informací o zříceném hradu Vikštejn a o našem zámku, je možno najít na internetu, případně domovských stránkách obce Radkov, kde je také spousta zajímavých informací - www.obecradkov.cz

Historie po roce 1945

Po osvobození naší republiky odešli poslední majitelé z ČSR a jejich majetek byl, v souladu s tehdy platnými předpisy a zákony, konfiskován. Zámek byl až do padesátých let využíván k různým účelům. V padesátých letech bylo rozhodnuto o zřízení zemědělského učiliště. Přímo v zámku byli tehdejší učni ubytováni, k výuce byly upraveny třídy, využívány hospodářské budovy, velké zahradnictví, prostě vše co k zámku patřilo (chlévy, konírny, skleníky a pod.)
Nedílnou součástí zámku je i rozsáhlý park, který byl rovněž využíván k výuce a odpočinku žáků tehdejší zemědělské školy. V parku byly udržovány různé vzácné dřeviny, které se tam částečně nacházejí doposud.

Na začátku šedesátých let došlo ke konečné přeměně zámeckého sídla
v útočiště opuštěných dětí, když zde byl zřízen dětský domov se zvláštní školou. Postupem času se z jednotlivých místností stávaly ložnice, klubovny a třídy. Z rozlehlého parku se stal rekreační areál pro přibližně pět desítek chlapců a dívek ve věku od šesti do osmnácti let.

Ze známých osobností zajišťujících provoz tohoto zařízení a jeho udržování nelze nejmenovat p. ředitele Grima, Pořízka a Mgr.Burdu, kteří se nejvíce zasloužili o přerod panského sídla v útulný dětský domov

Současnost

Vzhledem k novým podmínkách ve školství, došlo k zásadním změnám ve výchově a vzdělávání opuštěných dětí.V budově zámku je od roku 2004 zrušena výuka dětí, která byla přesunuta do obcí Melč a Vítkov. Tedy přesně po čtyřiceti letech zde byla ukončena výuka.

Náš dětský domov je umístěn v bývalém barokním zámku, který je výraznou dominantou v širokém okolí. Je vzhledný a má k dispozici rozlehlý a poměrně zachovalý zámecký park. Tomu vévodí krásný, uměle zbudovaný rybník s os- trůvkem tří vrb uprostřed. Je pochopitelné, že tato výrazná dominanta malebné pahorkatiny, v okolí klikaté řeky Moravice, hodně láká novodobé "velké hráče", kteří mají touhu se stát zámeckými pány na úkor současných dětí.
Tyto děti mají v drtivé většině své rodiče, ale ti většinou upřednostňovali své osobní blahu na úkor svých dětí. Proto příslušné okresní soudy rozhodly nařídit, těmto hodně zanedbaným dětem, ústavní výchovu, která se realizuje podle zákona o ústavní výchově.
V současné době má náš dětský domov kapacitu 40 dětí. Děti jsou rozděleny do pěti skupin rodinného typu. Mají k dispozici pět nově zřízených kluboven a 15 dvoulůžkových a třílůžkových pokojů (ložnic), kde mají k dispozici uzamykatelné skříně a skříňky. K tomu se mohou učit vařit ve cvičné kuchyňce, či prát prádlo v automatických pračkách.

 

Rada Moravskoslezského kraje vydala,

v souladu se zněním §2 zák.č.157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků, z majetku České republiky na majetek krajů, ve smyslu znění zákona č.10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ...

.....byla zřízena organizace " Dětský domov, Radkov-Dubová " se sídlem Radkov - Dubová č.141, PSČ 74783, indentikační číslo 47813563.

Tak bychom mohli stále pokračovat..... ale v souhrnu lze říci, že jsme byli zřízeni proto, abychom :

— zajišťovali nezletilým náhradní výchovnou péči, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, vše v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání

— zajistili výchovu, hmotnou a sociální péči dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny, nebo umístěny v jiné formě náhradní péče

—zajistili stravování dětem a zaměstnancům ve školní jídelně

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje po předchozím souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel jedná samostatně a je odpovědný radě kraje. Je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

Tím je řečeno vše - nepřetržitý provoz se zajištěním výše uvedených bodů

Organizace byla zřízena na dobu neurčitou